Özgün Araştırma

Assessing How Pediatricians, General Practitioners and Family Physicians Take an Approach to Seizure in Children

10.4274/jcp.2022.54926

  • Emine Tekin
  • Betül Diler Durgut
  • Ilgım Yaman

Gönderim Tarihi: 24.05.2021 Kabul Tarihi: 11.02.2022 J Curr Pediatr 2022;20(1):54-61

Giriş:

Aynı ildeki hekimlerin nöbet geçiren pediatrik yaş grubundaki hastaya karşı tutum, davranış ve bilgilerinin değerlendirilmesi, sonuçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim programları düzenlenebilmesi hedeflenerek anket çalışması yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma Giresun ilinde yapıldı. Üniversite hastanesinde, ilçe devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan çocuk hekimlerine ve pratisyen hekimlere; aile ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerine anket formu yollandı. Febril ve afebril nöbetle gelen hastaya yapılacak müdahaleler, kullanılan ilaçlar ve dozları, hangi hastaları çocuk nöroloji bölümüne sevk edeceklerine dair soruların gönüllülük esasına uygun olarak doldurulması istendi.

Bulgular:

Toplam 110 hekim çalışmaya katıldı. Bunların 58’i aile hekimi, 32’si pratisyen ve 20’si çocuk hekimiydi. Nöbeti devam eden hastada ilk doz ilaçla durdurulamayan nöbette uygulanması gereken ikinci ilacın ne olduğu ve rektal diazepam uygulama dozu sorularında unvan, kurum ve hekimlik süresine göre; nöbetin kaçıncı dakikasında status epileptikus kabul edileceği sorusunda kurum ve hekimlik süresine göre; acile geldiğinde nöbeti durmuş hastaya ilaç verilip verilmeyeceği sorusunda unvan ve hekimlik süresine göre anlamlı farklılık vardı. İlaç tedavisinin hangi dakikada başlaması gerektiği unvana göre, nöbeti durmayan hastada 3. uygulanacak ilaç, ateş değeri ve komplike febril nöbet kriterlerinden olmayan hangisidir sorularında kuruma göre anlamlı farklılık tespit edildi.

Sonuç:

Hekimlerin acile nöbet ile gelen çocuk hastalarda birbirinden farklı yaklaşımları olduğu görüldü. Hizmet içi eğitim yapılarak ortak tedavi protokollerinin kullanılmasının sağlanabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Nöbet, çocuk, pediatrist, aile hekimi, status epileptikus

Tam Metin (İngilizce)