Özgün Araştırma

Being Small for Gestational Age Affect Neurodevelopmental Outcomes in Very Preterm Infants

10.4274/jcp.2022.05902

  • Burak Ceran
  • Mehmet Büyüktiryaki
  • Esin Okman
  • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
  • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
  • Zeynep Üstünyurt Konuk
  • Fuat Emre Canpolat

Gönderim Tarihi: 10.07.2022 Kabul Tarihi: 19.10.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):331-338

Giriş:

Gestasyon haftasına göre küçük (SGA) olan ≤30 hafta bebeklerin nörogelişimsel sonuçları hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmadaki amacımız SGA ve gestasyon haftasına göre normal (AGA) doğum ağırlığına sahip ≤30 hafta prematüre bebeklerde nörogelişimsel sonuçları karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Düzeltilmiş 18-24. aylarda nörolojik muayeneleri ve “Bayley Bebekler için Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği II” ile gelişimsel değerlendirmeleri yapılan ≤30 hafta prematüre bebeklerin verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Düzeltilmiş 18-24. ayda SGA (n=65) ve AGA (n=163) gruplarında toplam 228 bebek nörogelişimsel açıdan değerlendirildi. SGA ve AGA grubunda ortalama gestasyon yaşı (sırasıyla 28,4±1,1 ve 28,4±1,1, p=0,82) ve doğum ağırlığı (sırasıyla 810±135 ve 1175±183 g, p<0,001) olarak tespit edildi. Nörogelişimsel değerlendirmede, SGA grubunda bilişsel ölçek puanı (p<0,01) ve hareket ölçek puanı (p<0,001) anlamlı olarak daha düşük bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde SGA’nın nörogelişimsel gerilik için bağımsız risk faktörü olduğu saptandı (RR: 2,27, p=0,02).

Sonuç:

Prematüre bebeklerin (≤30 hafta) gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı ile doğmaları, nörogelişimsel gerilik açısından risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Nörogelişimsel gerilik, prematürite, gebelik yaşına göre küçük

Tam Metin (İngilizce)