Özgün Araştırma

Can Tissue Oxygen Saturation Levels in the First 24 Hours Predict the Development of Patent Ductus Arteriosus in Premature Babies with Respiratory Distress Syndrome?

10.4274/jcp.2023.46794

  • Bayram Ali Dorum
  • Hilal Özkan
  • Merih Çetinkaya
  • Salih Çağrı Çakır
  • Nilgün Köksal

Gönderim Tarihi: 09.07.2023 Kabul Tarihi: 22.08.2023 J Curr Pediatr 2023;21(3):209-214

Giriş:

Patent duktus arteriozus (PDA) organ perfüzyonunda değişikliklere neden olarak prematüre bebeklerde önemli oranda morbidite artışına neden olur. PDA’yı teşhis etmek ve hemodinamik olarak anlamlı olup olmadığını (HdaPDA) belirlemek için çeşitli ekokardiyografik parametreler kullanılır. Bu çalışma, respiratuar distres sendromu nedeniyle solunum desteği alan yüksek riskli prematüre bebeklerde, ilk 24 saat doku oksijen satürasyonunun HdaPDA’yı öngörmedeki rolününün araştırılması amaçladı.

Gereç ve Yöntem:

Bu prospektif, gözlemsel çalışmada, ≤ 28 gebelik hafta doğan prematüre bebeklerin hayatlarının ilk 24 saatinde serebral, renal ve mezenterik bölgesel doku oksijen satürasyon seviyeleri yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) ile izlendi. Ekokardiyografik inceleme ile HdaPDA’sı olan ve olmayan bebeklerin NIRS verileri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya HdaPDA’sı olan 81 prematüre bebek dahil edildi. Kontrol grubunda HdaPDA’sı olmayan 51 prematüre bebek değerlendirildi. Çalışmaya alınan bebeklerin ortalama gebelik yaşı 26,9 ± 1 hafta, ortalama doğum ağırlığı 880 ± 218 gr idi. Takip sırasında renal ve mezenterik NIRS ölçümleri HsPDA’sı olan bebeklerde olmayanlara göre daha düşüktü, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

Yüksek riskli bebeklerde yaşamın ilk gününde saptanan düşük renal ve mezenterik doku oksijen satürasyon değerleri HdaPDA ile ilişkili olabilir. NIRS izlemi ile HdaDPA’nın organlar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yakın kızıl ötesi spektroskopi, patent duktus arteriozus, prematüre

Tam Metin (İngilizce)