Özgün Araştırma

COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri

10.4274/jcp.2021.0002

  • Elif Söbü
  • Ayşe Karaaslan
  • Ceren Çetin
  • Yasemin Akın

Gönderim Tarihi: 21.12.2020 Kabul Tarihi: 02.02.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):9-14

Giriş:

D vitamini bir vitamin olarak bilinmesine rağmen aynı zamanda bir prohormon görevi görür ve birçok işlevi vardır. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonu tanısı ile izlenen pediyatrik hastalarda D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız Mart-Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul’da bir 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirildi. Semptomatik COVID-19 enfeksiyonu tanısı alan çocuklar çalışmaya dahil edildi. Demografik, klinik ve laboratuvar bulgular retrospektif olarak hasta dosyalarından kaydedildi. Tüm hastaların D vitamini seviyeleri değerlendirildi. Kontrol grubu aynı mevsimde pediyatri polikliniğine rutin kontrol için başvuran sağlıklı çocuklardan oluşturuldu. Otuz COVID (+) ve 82 sağlıklı çocuk 25-OH vitamin D düzeyleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

COVID-19 pozitif hastaların ortanca yaşı 11,8 (1,8-17,6), kontrol grubunun ortanca yaşı 12,7 (1-16,4) idi. Enfekte grupta 15 (%50) kız, 15 (%50) erkek, kontrol grubunda 39 (%47,5) kız, 43 (%52,5) erkek vardı. Yaş ve cinsiyet gruplar arasında farklılık göstermiyordu. COVID-19 pozitif grupta medyan D vitamini seviyesi 8,9 ng/ml (3-42 ng / ml), kontrol grubunda 18,5 ng/ml (9- 40,7 ng/ml) idi. COVID19 (+) grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı daha düşük D vitamini düzeyleri saptandı (p<0.001). COVID-19 pozitif grupta 19 hastaya BT yapıldı ve 19 hastanın 12’sinde (%63) viral pnömoni tespit edildi. Pnömoni (+) grupta 17,4 yaşında kız hasta ve 13,1 yaşında erkek hastada yaşa göre düşük fosfor seviyeleri (2,2 ve 2,4 mg/dl) bulundu. Her ikisinin de yüksek akımlı oksijen tedavisine ihtiyacı oldu, diğer vakaların hiçbiri oksijen tedavisine ihtiyaç duymadı.

Sonuç:

Çalışmamız, Türkiye’de çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu ile yatırılarak tedavi edilen olguların D vitamini düzeylerinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Yatırılarak tedavi edilen COVID-19 (+) çocuklarda daha düşük D vitamini değerleri tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, D vitamini, hipofosfatemi