Özgün Araştırma

Diagnosis and Treatment Approach of Children with Acute Gastroenteritis in A Tertiary Center: Medical Cost Analysis

10.4274/jcp.2023.68335

  • Serkan Atıcı
  • Buket Dalgıç

Gönderim Tarihi: 19.01.2023 Kabul Tarihi: 02.05.2023 J Curr Pediatr 2023;21(2):114-118

Giriş:

Çocuklarda sık görülen bir hastalık olan akut gastroenteritin tanı ve tedavisi için literatürde iyi tanımlanmış kılavuzlar olmasına rağmen çoğu zaman hastalar bu kılavuzlara göre yönetilmemekte ve gereksiz tetkik ve tedaviler uygulanmaktadır. Gereksiz test ve tedavi maliyetleri, sağlık harcamalarının önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Türkiye’de üçüncü basamak bir merkeze başvuran akut gastroenteritli hastaların tanı ve tedavi maliyetlerini analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve akut gastroenterit tanısı alan 18 yaş altı toplam 342 hasta alındı. Hastaların klinik özellikleri, tanı ve tedavi yaklaşımları ve tıbbi maliyetleri kayıt altına alınarak analiz edildi. Tıbbi maliyetler, SGK olarak bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen faturalara göre hesaplandı.

Bulgular:

SGK’ya gönderilen faturalara göre toplam maliyet ortalaması $22,99±13,40, laboratuvar test maliyet ortalaması $11,14±9,72 ve hastanede tedavi maliyeti ortalaması $2,64±6,21 olarak hesaplandı. Akut gastroenterit tanı ve tedavisi ile ilgili güncel kılavuz önerilerine göre test maliyetinin %70’i ve tedavi maliyetinin %90’ı uygunsuz bulundu.

Sonuç:

Sağlık profesyonelleri, özellikle çocuk doktorları, güncel kılavuzları dikkate alarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulamayı hedeflemelidir. Bu sayede akut gastroenterit olgularında tıbbi maliyetlerin düşürülmesi ve gereksiz harcamaların önlenmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Akut ishal, maliyet analizi, tanı-tedavi yaklaşımı

Tam Metin (İngilizce)