Özgün Araştırma

Dirençli Epilepsili Çocuklarda İlaç Dışı Tedavinin Etkinliği

10.4274/jcp.2019.0022

  • Özge Vural
  • Ayse Serdaroglu
  • Aysegul Nese Citak Kurt
  • Tuğba Hirfanoğlu
  • Gökhan Kurt

J Curr Pediatr 2019;17(2):243-252

GİRİŞ ve AMAÇ:

Epilepsi en yaygın kronik, nörolojik bozukluklardan biridir. Halen epilepsi tedavisinde eski ve yeni çok çeşitli antiepileptik ilaç kullanılmaktadır. Bu antiepileptik ilaçların kullanımına rağmen hastaların yaklaşık %20-30’u başarılı bir şekilde tedavi edilemez. Bu hasta grubuna ilaca dirençli epilepsi hastaları denir. Dirençli epilepsi hastalarında nöbetlerin sıklığı hastanın yaşam kalitesini ve bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Günümüzde epilepsi cerrahisi uygulamaları ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; dirençli epilepsili çocuklarda epilepsi cerrahisinin (rezektif/vagal sinir stimülasyonu) etkinliğini değerlendirmekti.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Ünitesinde epilepsi tanısı ile izlenen ve epilepsi cerrahi konseyi kararına göre epilepsi cerrahisi uygulanan 62 çocuk hastanın özellikleri incelendi.

BULGULAR:

Hastalardan 48’ine vagal sinir stimülasyonu (VSS), 14’üne rezektif cerrahi uygulandı, 31’i kız, 31’i erkek ve nöbet başlangıç yaşı 35,2 + 37,0 ay, cerrahi uygulanma yaşı 11,9 + 3,8 yaş, cerrahi öncesi izlem süresi 8,7 + 4,1 yıl idi. Rezektif cerrahi uygulanan hastalardan 12’si halen nöbetsiz iken, vagal sinir stimülasyonu yapılan hastalardan 3’ü nöbetsiz, 1 hastada %90’dan fazla, 7 hastada %75’den fazla, 19 hastada %50’den fazla nöbet kontrolü sağlanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Sonuç olarak; gerek rezektif cerrahi gerekse VSS ilaca dirençli epilepsisi olan çocuk hastalarda uygulanan etkili tedavi yöntemleridir. VSS görece güvenli ve hafif yan etkileri olan bir yöntemdir. Erken dönemde, uygun hastalara uygulanan rezektif epilepsi cerrahisinin mortaliteyi azalttığı görülmüştür. Epilepsi hastalarında uygun cerrahi yöntem ve uygun hasta seçimi ile nöbet kontrolü büyük ölçüde sağlanabilmektedir. Uzun dönem izlenen seriler bize bu tedavi yöntemlerinin etkinliğini ve avantajlarını daha iyi gösterecektir. Daha etkili yöntemler bulunana kadar VSS ve rezektif cerrahi, ilaca dirençli epilepsi hastalarında cazip tedavi yöntemleri olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepsi cerrahisi, vagal sinir stimülasyonu