Özgün Araştırma

Does Vitamin B12 Deficiency in Childhood Affect Hematological Parameters?

10.4274/jcp.2022.47135

  • Müjgan Arslan
  • Şeyma Karakoç

Gönderim Tarihi: 30.12.2021 Kabul Tarihi: 12.06.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):116-121

Giriş:

Vitamin B12 eksikliğinde, erken tedavi ile önlenebilen, kalıcı nörolojik komplikasyonlar görülebilir. Çalışmalar, erken dönemde gözlenen hematolojik parametre değişikliklerinin, erken tanıya katkı sağlayabileceğini göstermiştir.

Gereç ve Yöntem:

Vitamin B12 eksikliği saptanan 74 hasta ile çocuk nörolojisi polikliniğine farklı yakınma ile başvuran, vitamin B12 düzeyi normal olan, sağlıklı 74 kontrol hastasının hematolojik parametreleri (hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hemoglobini, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, eritrosit sayısı, ortalama eritrosit hacmi, eritrosit dağılım genişliği, lökosit sayısı, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi) retrospektif olarak değerlendirildi. Ferritin ve folik asit düzeyi normal olan, enfeksiyon ve kronik bir hastalığı olmayan, 0-18 yaş aralığında olan hastalar çalışmaya alındı. Vitamin B12 düzeyi düşük olan hasta grubu üç sınıfa ayrıldı: Grup 1 (<150 pg/mL), grup 2 (150-200 pg/mL), grup 3 (200-250 pg/mL); grup 4 (>250 pg/mL) kontrol grubu olarak belirlendi.

Bulgular:

B12 vitamini eksikliği olan grup ile kontrol grubu cinsiyet ve yaş özellikleri açısından benzerdi. Gruplar arasında vitamin düzeyleri anlamlı farklılık gösterirken, hemogram parametreleri anlamlı farklılık göstermedi. Hastaların %16,21’ini grup 1, %54,05’ini grup 2 ve %29,72’sini grup 3 oluşturdu. Alt gruplar cinsiyet ve yaş açısından benzerdi ve hemogram parametreleri anlamlı farklılık göstermedi.

Sonuç:

Hemogram parametrelerindeki değişiklikler, çok düşük vitamin B12 düzeylerinde dahi görülmeyebilir, bu nedenle klinik bulgusu olan ve öyküsü vitamin B12 eksikliğini düşündüren hastalarda mutlaka vitamin B12 düzeyi bakılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12 eksikliği, etki, pediatrik, hematolojik parametreler

Tam Metin (İngilizce)