Özgün Araştırma

Ergenlerde Polikistik Over Sendromu Tanısı için Yeni Biyobelirteçlerin Analizi

10.4274/jcp.2021.22599

  • Selma Tunç
  • Behzat Özkan

Gönderim Tarihi: 01.09.2021 Kabul Tarihi: 28.10.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):311-318

Giriş:

Polikistik over sendromu (PKOS), ergenlerde tanısı karmaşık olan yaygın bir endokrin problemdir. Bu nedenle ergenlerde PKOS tanısında kullanılabilecek güvenilir biyobelirteçlerin saptanması önemlidir. Polikistik over sendromlu ergenlerde Anti-Müllerian Hormon (AMH) ve İnhibin-A (INH-A) ve insulin-like peptide-3 (INSL3)’ün tanısal değerini araştırmayı, bu hormonlar ile hiperandrojenizmin klinik / laboratuvar bulguları arasındaki varsa ilişkiyi açıklamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Rotterdam kriterlerine göre Polikistik over sendromu tanısı alan 15-20 yaş arasında 55 kız dahil edildi. Kontrol grubunu en az iki yıl boyunca düzenli adet siklusu olan ve yaş ve vücut kitle indeksine (VKİ) göre çalışma grubu ile uyumlu sağlıklı ergenler oluşturdu. Hormonal profil için açlık kan örnekleri [luteinizan hormon (LH), folikül stimülan hormon (FSH), dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEAS), androstenedion (D4-A), total testosteron (tT), serbest testosteron (sT), seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), AMH, INSL3, INH-A) alındı. Transabdominal pelvik ultrasonografi sadece hasta grubuna yapıldı.

Bulgular:

AMH ve INH-A düzeyleri PKOS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. INSL3, antropometrik veya laboratuar hiçbir parametreleriyle korelasyon göstermezken, AMH seviyesi bel çevresi (BÇ) standart deviasyon skoru (SDS), bel / kalça oranı, FAI (serbest androjen indeksi), LH, sT ve INH-A ile pozitif bir korelasyon gösterdi. Dahası, INH-A seviyesi BÇ SDS, LH, LH / FSH oranı, SHBG ve AMH ile pozitif korelasyon göstermiştir. ROC analizinde, ergenlerde PCOS tanısında AMH için cut-off değeri 5,8 ng / mL iken INH-A için cut-off değeri 9,3 pg / mL olarak hesaplandı (sırasıyla özgüllük ve duyarlılık %86 ve %70 ve %66 ve %82 idi). AMH ve INH-A birlikte kullanıldığında, özgüllük ve duyarlılık sırasıyla %74 ve %88 idi.

Sonuç:

Ergenlerde PKOS tanısında INH-A ve AMH’nın yeni biyobelirteçler olarak kullanılabileceği buna karşı INSL3’ün tanısal değerinin olmadığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, polikistik over sendromu, anti-müllerian hormon, inhibin-A, insulin-like peptide-3

Tam Metin (İngilizce)