Özgün Araştırma

Erken Term ve Tam Zamanlı Term Yenidoğanların Morbiditelerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

10.4274/jcp.2021.0022

  • Erbu Yarcı
  • Nurdan Uraş

Gönderim Tarihi: 28.04.2021 Kabul Tarihi: 13.05.2021 J Curr Pediatr 2021;19(2):168-175

Giriş:

Gestasyonel yaşı 37 ile 416/7 hafta arasında olan bebekler term yenidoğan olarak tanımlanır. Bu çalışmada, hastanemizde doğan ve izlenen erken term ve tam zamanlı term yenidoğanların neonatal morbiditeler, hastaneye yatış oranları ve nedenleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif olarak yürütülen bu çalışmada Ocak 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında 3. basamak yenidoğan yoğun bakım (YDYB) servisinde yatırılarak izlenen term yenidoğanlar değerlendirilmiştir. Anneye ait özellikler, eşlik eden hastalıklar, yenidoğanların demografik özellikleri, hastane yatış süresi ve neonatal morbiditeler kayıt altına alınmış olup, çalışmanın birincil sonucu yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış gereksinimidir.

Bulgular:

Maternal eşlik eden hastalıklar, sezaryen doğum, düşük doğum ağırlığı, gestasyon yaşına göre küçük yenidoğanlar ve çoğul gebelikler erken term grubunda daha yüksek saptanmış olup, solunumsal morbiditeler, solunum desteği gereksinimi, hipoglisemi ve intravenöz antibiyotik gereksinimi açısından erken term grubunda daha yüksek saptanmıştır. Çoklu regresyon analizi sonrası sadece solunumsal morbiditeler açısından yüksek riskin devam ettiği görüldü (RR:1.28 [1.02-1.59]; p=0.02). Buna karşın, hipernatremi tam zamanlı term grubunda erken term grubuna göre daha yüksek saptandı.

Sonuç:

Erken termde doğum daha yüksek oranda neonatal morbidite ve YDYB yatışı ile ilişkili olup gestasyonel yaş bu durumu belirleyen en önemli faktördür. Daha iyi maternal bakım ve erken doğuma yol açabilecek faktörlerin belirlenmesi bu riskli grupta olası sorunların önlenmesini ve başarılı şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken term, neonatal sonuç, morbidite, yenidoğan yoğun bakım servisi

Tam Metin (İngilizce)