Özgün Araştırma

Etiologies of Convulsive Status Epilepticus in Children

10.4274/jcp.2023.74508

  • Rabia Tütüncü Toker
  • Muhittin Bodur
  • Mehmet Sait Okan

Gönderim Tarihi: 07.03.2023 Kabul Tarihi: 03.07.2023 J Curr Pediatr 2023;21(2):195-201

Giriş:

Konvülsif status epileptikus (KSE), değişen derecelerde bilinç bozukluğu ve motor semptomlarla seyreden çocukluk çağının nörolojik acillerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, KSE’li hastaların etiyolojisini tanımlamaya çalışmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya KSE’li 1 ay ile 18 yaş arasındaki çocuklar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, nöbet tipi, nöbet etiyolojisi, epilepsi öyküsü, kullandığı ilaçlar ve komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya %60,7’si erkek olmak üzere 145 hasta alındı. Hastaların %55,9’unda nöbet tipi fokal başlangıçlıydı. KSE etiyolojisinde en sık nedeni bilinmeyen grup (%48) saptandı ve bu grubun %72,9’unda epilepsi öyküsü vardı Akut etiyolojide sırasıyla en sık ateşli (%17) ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (%8,3) bulundu. En sık pulmoner komplikasyonlar gelişti. Mortalite oranı %0,7 idi.

Sonuç:

Çocuklarda KSE’nin en sık etiyolojisi olarak “bilinmeyen etiyoloji” bulunmuştur. Akut etiyolojilerde ateşli nöbetler ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sık görülür.

Anahtar Kelimeler: Status epileptikus, konvülsif status epileptikus, epilepsi, etyoloji

Tam Metin (İngilizce)