Özgün Araştırma

Ev Kazaları Hakkında Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Resim Kullanımının Etkinliği

10.4274/jcp.2018.0024

  • Sebahat Altundağ
  • Türkan Turan

J Curr Pediatr 2018;16(2):93-105

GİRİŞ ve AMAÇ:

Bu çalışmanın amacı resim yöntemi ile okul öncesi dönemdeki çocuklara (3-5 yaş grubu) verilen eğitim ile ev kazaları risklerinin öğretilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çalışmada yarı deneysel “Bir Grup Pre-Test Post-Test Modeli” kullanılmıştır. Çalışma, okulöncesi eğitim kurumunda yapılmıştır. Anaokuluna devam eden 3, 4, 5 yaş gruplarından birer şube basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilerek toplam 87 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Çalışma kapsamındaki çocuklara yapılan eğitimde “Ev kazası risklerini tanılama formu” ve “Evde riskli durumları gösteren ev resmi” kullanılmıştır.

BULGULAR:

Eğitim sonrası çocukların ev ortamındaki odalarda kaza risklerini tanıma durumları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001). Genel olarak, eğitimden sonra tüm odalardaki kaza risklerinin tespiti daha yüksek belirlenmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Eğitim sonrası çocukların ev kazası risklerini tanıma durumları yükselmiştir. Girişim uygulanmasıyla çocukların kaza risklerini tanıma durumları iyi olmakla birlikte, bilgi her zaman davranış değiştirmeye dönüşmeyebilir. Eğitimden sonra, çocuklar ev kazaları riskini daha iyi tanımaktadırlar. Bilgi her zaman davranış değişikliğine yol açmayabilir, ancak çocukların kaza riskini tanıma kabiliyeti iyidir. Ev kazalarından korunma konusunda 6 yaşından küçük çocuklara etkili biçimde eğitim vermek için bilişsel becerilerine uygun eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ev Kazalarında Eğitim, Okul Öncesi Dönem, Resim, Hemşire