Özgün Araştırma

Evaluation of Children and Adolescents Admitted to the Emergency Department with Complaints of Chest Pain

10.4274/jcp.2022.15428

  • Murat Doğan
  • Ali Baykan
  • Utku Özer
  • Tuğçe Kalın Güngör
  • Süleyman Sunkak
  • Mehmet Adnan Öztürk

Gönderim Tarihi: 25.12.2021 Kabul Tarihi: 18.04.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):122-127

Giriş:

Göğüs ağrısı (GA), çocuk acil servisine başvurunun yaygın bir nedenidir. Ağrının kalp kökenli olma ihtimali aileyi telaşlandırmaktadır. Olguların çoğunda herhangi bir patoloji saptanmamaktadır. Çalışmamızda çocuk acil servisine başvuran çocuk ve adölesanların GA nedenlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Şubat 2018-2019 tarihleri arasında GA şikayeti ile acil servise başvuran 8-18 yaş arası 298 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayeneleri, laboratuvar bulguları ve tanıları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

GA’nın en sık nedenleri idiyopatik (%50,3), kas-iskelet sistemi (%24,1) ve psikojenik (%10,2) olarak belirlendi. Hastaların çoğu 12 yaşın üzerinde (n=169, %58,7) ve kızdı (n=155, %53,8). Hastalar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,06, p=0,07). Kardiyak nedenler tüm nedenlerin %4,5’iydi. En sık kardiyak nedenler mitral kapak prolapsusu ve mitral yetmezliktir. Kızlarda psikojenik nedenler daha fazlaydı, psikojenik nedenler sırasıyla anksiyete, panik atak ve depresyondu.

Sonuç:

Çocuklarda GA’nın büyük çoğunluğu kalp dışı nedenlerden kaynaklanmaktadır. GA’nın en sık nedeni idiyopatik olmakla birlikte, psikojenik nedenlerin insidansı adölesan yaş grubunda giderek artmaktadır. Ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri sonucunda hastaların tanıları konusunda ailelerin bilgilendirilmesi ve kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, adölesan, psikojenik

Tam Metin (İngilizce)