Özgün Araştırma

Evaluation of Children with Stenotrophomonas maltophilia Bacteremia

10.4274/jcp.2023.61482

  • Edanur Yeşil
  • Solmaz Çelebi
  • Zeynep Özaslan
  • Arife Özer
  • Duygu Düzcan Kilimci
  • Mustafa Hacımustafaoğlu

Gönderim Tarihi: 25.08.2022 Kabul Tarihi: 07.02.2023 J Curr Pediatr 2023;21(1):52-59

Giriş:

Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia), uzun süre hastane yatışı olan ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanan hastalarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen dirençli bir gram negatif basildir. Bu çalışmada S. maltophilia bakteriyemili hastaların klinik verileri ve mortalite ile ilişkili risk faktörleri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada 2013-2018 yılları arasında pediatri servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatırılan S. maltophilia bakteriyemili çocuk olgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 67 hastada 70 farklı epizodda 100 kan kültüründe S. maltophilia üredi. Olguların %60’ı (n=40) erkekti ve ortanca yaşları 9 ay idi. Olguların %69’u (n=46) yoğun bakım ünitelerine yatırıldı. En sık eşlik eden hastalık malignite idi. Tüm bakteriyemiler sağlık hizmetiyle ilişkiliydi ve %55’i (n=55) kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonuydu. Toplam 70 epizodda; hastaların %57’sinde (n=37) santral venöz kateter vardı, %47’si (n=33) entübe idi. Hastaların %47’si (n=33) 14 gün üzerinde geniş spektrumlu antibiyotik kullandı. Kan kültürlerinde üreyen S. maltophilia suşlarının %98’i trimetoprim-sülfametoksazole duyarlıydı. Tedavide siprofloksasin ve trimethoprim-sülfametoksazol kombinasyon tedavisi kullanıldı. İlk 30 gün mortalite oranı %16 (n=11) idi. Mekanik ventilasyon mortalite ile ilişkili predispozan faktör olarak anlamlı (p<0,05) bulundu.

Sonuç:

Stenotrophomonas maltophilia, özellikle yoğun bakımda sağlık hizmeti ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarında önemli bir etken patojendir. Çalışmamızda olguların %69’u yoğun bakım ünitesine yatırılmış ve mekanik ventilasyon durumunun mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi, gram-negatif bakteriyel enfeksiyonlar, Stenotrophomonas maltophilia, pediatri

Tam Metin (İngilizce)