Özgün Araştırma

Evaluation of Clinical Features and Prognosis in Children with Supraventricular Tachycardia

10.4274/jcp.2023.43799

  • Fahrettin Uysal
  • Alper Tunga Özbek
  • Abdüsselam Genç
  • Ergün Çil

Gönderim Tarihi: 19.07.2023 Kabul Tarihi: 05.09.2023 J Curr Pediatr 2023;21(3):202-208

Giriş:

Bu çalışmanın amacı supraventriküler taşikardi (SVT) tanısı alan pediatrik hastaların klinik özelliklerini araştırmak ve kısa dönem prognozlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda 2010-2015 yılları arasında SVT tanısı alan 213 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Erkek/kadın hastaların oranı 1: 1.25 idi. Tedaviye yanıt ve prognoza bakıldığında SVT ataklarının tekrarlama oranı erkeklerde daha yüksekti. Tanı anında en sık görülen yakınma çarpıntıydı. Ayrıca hastaların %17,8’ine rutin kontrollerde tespit edilen taşikardi nedeniyle tanı konuldu ve bu hastaların neredeyse hepsi bir yaşın altındaydı. Hastaların %56,3’ünde ilk tanı çocuk acil servisinde konuldu. Akut tedavide hastaların %30’una vagal manevralar uygulandı ve % 61’inin atakları sonlandırıldı, % 41’i ise ilaç tedavisi gördü. Adenozin en çok kullanılan ilaçtı ve bunu alan hastaların %79’unda atakları başarıyla sonlandırdı. Hastaların ilk atak sonrası takipleri değerlendirildiğinde hastaların %56,3’ünde nüks yaşandığı, ikinci atakların %71’inin ilk üç ay içerisinde gerçekleştiği görüldü. Hastaların %94,4’üne ortalama 2,5±1,6 yıl süreyle profilaktik ilaç tedavisi başlandı. Tedavi kesildikten sonra hastaların %75,4’ünde semptom görülmezken %24,6’sında tekrar SVT atağı yaşandı. Hastaların %16,9’una başka merkezlerde elektrofizyolojik inceleme yapılmış, %15,5’ine ablasyon uygulanmıştır.

Sonuç:

SVT’li hastalar bebeklik döneminde asemptomatik olabilir ve akut tedavide vagal manevralar ve adenozin yanıtı oldukça iyiydi. Ağırlığı <15 kg olan çocuklarda profilaktik medikal tedavi etkili olmuş ve özellikle bebeklerde tedavinin kesilmesinden sonra nüks oranı düşük olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Supraventriküler taşikardi, çocuk, profilaksi, nüks

Tam Metin (İngilizce)