Özgün Araştırma

Evaluation of Increased Vitamin B12 Levels in Children: Is it Clinically Significant?

10.4274/jcp.2023.36450

  • Özlem Akbulut
  • Fatma Burcu Belen Apak
  • Tuğçe Şençelikel

Gönderim Tarihi: 02.03.2023 Kabul Tarihi: 02.06.2023 J Curr Pediatr 2023;21(2):155-161

Giriş:

Çocuklarda artmış serum kobalamin (B12 vitamini) düzeylerinin altında yatan etiyoloji tam olarak bilinmemektedir. Erişkinlerde yaygın olarak otoimmün ve malign hastalıklarla bağlantılı olmasına rağmen, pediatrik hastalarda artmış B12 vitamini düzeyleri için tanısal bir yaklaşım yoktur. Çalışmamızda çocuk hastalarda yüksek vitamin B12 düzeylerinin etiyolojisini araştırarak tanısal yaklaşıma katkı sağlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif kohort çalışmada, yaşları 0-18 yaş arasında değişen, vitamin B12 düzeyi ≥600 pg/mL olan 68 hasta (47 kadın, 21 erkek) değerlendirildi. Hastalar vitamin B12 düzeylerine göre üç grupta (grup 1; 600-799 pg/mL, grup 2; 800-999 pg/mL, grup 3; ≥1000 pg/mL) incelendi ve vitamin B12 düzeylerinin yükselmesinin altında yatan nedenler belgelendi.

Bulgular:

Hastaların medyan yaşı 39 (minimum: 4, maksimum: 214) aydı. Başvuru şikayetleri, fizik ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldığında 3 grup arasında anlamlı fark yoktu. B12 vitamini düzeylerinin yükselmesinin etiyolojik faktörlerini incelediğimizde; hastaların %70,6’sında “idiyopati”’, %11,8’inde “besinsel protein alımı”, %10,3’ünde “otoimmün hastalık” ve %7,4’ünde “malignite” olarak belirlendi.

Sonuç:

Bu sonuçlar, vitamin B12 düzeylerinin yükselmesinin en yaygın etiyolojisinin idiyopatik olmasına rağmen; bununla birlikte, otoimmünite veya malignitenin bir yansıması da olabilir. Çocuklarda artmış B12 vitamini düzeyleri için tanısal yaklaşım algoritmaları ileri çalışmalar ışığında geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Artmış B12 vitamini, malignite, otoimmün, çocuklar, kobalamin

Tam Metin (İngilizce)