Özgün Araştırma

Evaluation of Swallowing Dysfunction in Children with Recurrent Respiratory Symptoms

10.4274/jcp.2022.87262

  • Emine Gülşah Torun
  • Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
  • Ayşe Akkuş
  • Ömer Faruk Yaşaroğlu
  • Selen Serel Arslan
  • Numan Demir

Gönderim Tarihi: 12.03.2022 Kabul Tarihi: 25.06.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):229-236

Giriş:

Bu çalışmanın amacı çocuklardaki tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) ve persistan solunum sistemi semptomlarının etiyolojisinde yutma disfonksiyonun rolünü belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Kasım 2016-Haziran 2019 tarihleri arasında çocuk göğüs hastalıkları polikliniğine ASYE veya persistan solunum sistemi semptomlar ile başvuran ve yutma disfonksiyonu tanısı alan 0-18 yaş arası 32 hastanın kayıtları geriye dönük olarak kaydedildi. Hastaların yutma fonksiyonu videofloroskopik yutma çalışması (VFSS) ve pediyatrik yeme değerlendirme aracı-10 ile değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların medyan yaşı 14 (7.25-32.25) aydı, %81.3’ü erkekti. Hastaların %50’sinin metabolik ve/veya nörolojik hastalığı vardı, %25’inin yutma disfonksiyonu için risk faktörlerine sahipti ve %25’inin herhangi bir risk faktörü veya altta yatan bir hastalığı yoktu. Hastaların %90.6’sında ince sıvıların aspirasyonu bulundu, bunların %68.8’i sessiz, %56.3’ünde oral faz disfonksiyonu ve %40.6’sında gecikmiş yutma refleksi vardı. VFSS’de metabolik ve/veya nörolojik hastalığı olan 16 (%50) hastada metabolik ve/veya nörolojik hastalığı olmayanlara kıyasla ince ve puding kıvamlı sıvılar için oral faz disfonksiyonu ve gecikmiş yutma refleksi daha sıktı (p<0.05). Yutma terapisi alan takipli hastalarda yıllık ASYE sayısında azalma saptandı (p=0.01).

Sonuç:

Yutma disfonksiyonu, tekrarlayan solunum sistemi semptomları öyküsü olan hastaları değerlendirirken eşlik eden hastalıkları ve risk faktörleri ne olursa olsun etiyolojide düşünülmesi gereken önemli bir tanıdır. Erken tanı ve tedavi, yutma disfonksiyonu ile ilişkili komplikasyonları önlemek için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yutma disfonksiyonu, pediatrik, disfaj, solunum sistemi semptomları

Tam Metin (İngilizce)