Özgün Araştırma

Evaluation of the Lag Time Between Onset of Symptoms and Diagnosis in Childhood Cancers

10.4274/jcp.2023.35556

  • Gülşah Kalay
  • Betül Berrin Sevinir
  • Metin Demirkaya
  • Utku Aygüneş
  • Mehtap Ertekin

Gönderim Tarihi: 07.03.2023 Kabul Tarihi: 22.11.2023 J Curr Pediatr 2023;21(3):215-221

Giriş:

Bu çalışmada lenfoma ve solid tümör tanısı alan çocuklarda ilk yakınma ile kesin tanı konulması arasındaki geçen sürenin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bölümü’müze Ocak 2005 ve Aralık 2014 yılları arasında başvuran lenfoma ve solid tümör tanısı alan 759 hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özelliklerinin değerlendirilmesi, yakınmalarının başlamasından sonra ilk doktora başvuru süresi, doktora başvurduktan sonra tanı alma süresi ve toplam tanı alma süresinden oluşan semptomların başlangıcından kesin tanı konuncaya kadar geçen sürelerin tanımlanması amaçlandı.

Bulgular:

Hastaların ilk doktora başvuru 15 gün, ilk başvurulan doktorun asıl tanı merkezine sevk süresi 8 gün, tanı merkezinde tanı alma süresi 10 gün ve toplam tanı süresi 55 gün olarak saptandı. İlk belirtisi ateş, karın ağrısı ve nöbet olan hastalarda; kesin tanısı germ hücreli tümör, nöroblastom, böbrek tümörü ve karaciğer tümörü olan hastalarda ilk başvuru süresi 15 günden kısaydı. İlk semptomu baş ağrısı ve karında kitle olan hastalarda ve kesin tanısı SSS tümörü germ hücreli tümör ve retinoblastom olan hastalarda sevk gecikme süreleri 8 günden kısaydı ve anlamlı bulundu. İlk semptomu baş ağrısı, bulantı-kusma, yorgunluk kilo kaybı ve görme bozukluğu olan hastalarda ve kesin tanısı SSS tümörü ve nöroendokrin tümör olan hastalarda tanı süresi 10 günden kısa ve anlamlı bulundu.

Sonuç:

Çocukluk çağı kanserlerinde tanı gecikmelerini azaltmak prognozu iyileştirmektedir. Bu nedenle toplumdaki çocuk ve erişkin tüm bireylerin ve bu hasta grubunu ilk gören hekimlerin farkındalığını ve bilgilerini artıracak eğitimlerin düzenli verilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tanıda gecikme, pediatrik kanser, erken tanı

Tam Metin (İngilizce)