Özgün Araştırma

Fazla Kilolu ve Obez Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Kilosuna Yönelik Algıları ve Yaklaşımları

10.4274/jcp.2021.0005

  • Bahar Çolak
  • İlknur Kahriman
  • Buket Meral

Gönderim Tarihi: 23.09.2020 Kabul Tarihi: 10.12.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):30-38

Giriş:

Bu araştırma, fazla kilolu ve obez çocuğa sahip annelerin çocuklarının kilolarını nasıl algıladıklarını ve annelerin çocuklarının kilo problemlerine nasıl bir yaklaşımda bulunduklarını belirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, üniversite hastanesinde ve bir devlet hastanesinde çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 212 anne ile Nisan-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Anket, sırasıyla anne ve çocuğa ilişkin demografik bilgiler, annelerin çocuklarının kilosuna ilişkin algıları, annelerin kilosuna yönelik başvuruları ve annelerin kullandıkları yöntemler ve bu yöntemleri uygularken sahip oldukları tutumlar olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Bulgular:

Annelerin yaş ortalaması 35,75 ± 5,56 idi. Annelerin %50’si ortaokul ve altında eğitim seviyesindeydi. Fazla kilolu veya obez çocukların %52,4’ü kız olup, çocukların yaş ortalaması 7,94±2,91’di. Ayrıca annelerin %47,6’sı normal kilolu, %39,2’si fazla kilolu ve %12,3’ü obezdi. Annelerin %54,7’si çocuklarının kilosunu yanlış algıladı.

Sonuç:

Çalışma annelerin büyük çoğunluğunun, fazla kilolu ve obez çocuklarının kilosunu yanlış algıladıklarını ve çocuklarını normal kiloda gördüklerini göstermiştir. Çocuklarının fazla kilolu veya obez olduğunun farkında olan annelerin, çocuğun kilo problemini çözmek için çeşitli uygulamalar yaptığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, çocukta aşırı beslenme, anne, algılama