Orjinal Araştırma

FEBRİL NÖBETTE HİPONATREMİNİN ÖNEMİ

10.4274/jcp.2020.0005

  • Beril Dilber
  • Elif Acar Arslan
  • Sevim Şahin
  • Gülnur Esenülkü
  • Pınar Özkan Kart
  • Ali Cansu

Gönderim Tarihi: 07.01.2020 Kabul Tarihi: 15.02.2020 J Curr Pediatr 2020;18(1):53-62

GİRİŞ ve AMAÇ:

Febril nöbet çocukluk çağında en sık görülen nörolojik durumdur. Basit, komplike ve febril status olarak görülür. Uzamış febril nöbet ve komplike febril nöbet başta olmak üzere beyinde hasarlanmalar yaratır ve elektrolit bozuklukları bu durumun ağırlaşmasına ve nöbet tekrarlamasına neden olabilir.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

2014- 2018 yılları arasında çocuk bölümüne başvuran toplam 6-72 ay arası 537 çocuk (273 çocuk febril nöbet; 264 çocuk ise nöbet olmadan ateş) çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba; basit febril nöbet (BFN) ve komplike febril nöbet (KFN) olarak ayrıldı. BFN; tek nöbet 15 dakikanın altında fokalite göstermeyen; KFN ise >15 dakika ve fokalite gösteren 24 saat içinde birden çok kez tekrarlayan nöbet olarak alındı. Febril nöbetle başvuru anında elektrolit değerleri venöz kan örnekleri ile değerlendirildi.

BULGULAR:

Hastaların yaştan ve cinsiyetten bağımsız olarak lojistik regresyon analizi yapıldığında sodyum değeri <134,5 olanlara göre sodyum değeri ≥ 134,5 olanlar febril nöbet riski açısından 10,13 kat daha riskli bulundu. Serum potasyum ve kalsiyum değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Febril nöbet geçiren hastaların %66.3‘ünün ve de KFN geçiren hastaların %64’ünün sodyum değeri 134.5 mmol/L altında idi. Crosstabs sodyum için sensivite %66,3 spesifite %83,7 pozitif prediktif değer %80,8 negatif %70,6 idi. Ilımlı hiponatremi değerleri (132-133) olan hastaların nöbet sıklıkları diğer sodyum düzeylerine göre nöbet sıklığındaki artışla orantılı idi (r=0,389, r=0,434, p<0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Bu çalışmamızda; febril nöbette sodyum değerlerinin anlamlı olarak düştüğünü, komplike febril nöbeti olan çocuklarda sodyum düşüklüğünün belirgin olduğunu ve nöbetin tekrarlamasında belirleyici risk faktörü olduğunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Febril nöbet, hiponatremi, sodyum düzeyi ve nöbet tekrarı