Özgün Araştırma

Final Height in GnRH Analogue Treatment in Girls Diagnosed with Early Puberty: Comparison with Untreated Controls

10.4274/jcp.2022.54280

  • Amine Aktar Karakaya
  • Edip Ünal
  • Aslı Beştaş
  • Ruken Yıldırım

Gönderim Tarihi: 12.12.2021 Kabul Tarihi: 29.05.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):174-180

Giriş:

Bu retrospektif çalışmada, 8-10 yaş arası erkence puberte (EP) tanısı konulan kız çocuklarında gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) analog tedavisinin nihai boy üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

EP tanısı alan ve final boya ulaşmış 87 kız olgu alındı. GnRH analog tedavisi alanlar ve almayanlar olmak üzere iki grup oluşturuldu. Grupların başvuru anındaki ortalama yaşı, kemik yaşı, ortalama boy, boy standart sapma skoru (SDS), vücut kitle indeksi SDS, hedef boy, tahmini erişkin boyu hesaplandı. Ulaştıkları son boy ve menarş yaşları not edildi.

Bulgular:

Başvuru anında ortalama yaş, ortalama boy, boy SDS, kemik yaşı, vucut kitle indeksi SDS açısından gruplar arasında fark yoktu. Hedef boy, tahmini erişkin boy, final boy ve bunların SDS’leri her iki grupta benzerdi. Her iki gruptaki tüm olgular hedef boya ulaştı.

Sonuç:

GnRH analog tedavisinin 8-10 yaş EP grubunda final boya olumlu bir katkı yapmadığı tespit edildi. Bu nedenle, GnRHa terapisinin EP’de psikososyal zorlukları olan olgulara ve menarşın geciktirilmesi için kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Erkence puberte, puberte, gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu, final boy

Tam Metin (İngilizce)