Özgün Araştırma

Herpes Zoster in Children; Should the Varicella Vaccine be Administered as a Single Dose or a Double Dose?

10.4274/jcp.2022.82957

  • Taylan Çelik
  • Doğan Bahadır İnan

Gönderim Tarihi: 17.12.2021 Kabul Tarihi: 30.07.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):266-271

Giriş:

Bu çalışmada, herpes zoster tanısı ile takip edilen çocukların klinik ve epidemiyolojik özelliklerini ülkemiz verileri ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde 2016-18 yılları arasında “Herpes Zoster” tanısı ile takip edilen hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 29 hastanın 20’si (%69) kızdı. Yaşları 2 ile 16 arasında değişen hastaların yaş ortalaması 8,86±0,6 yıldı. Hastaların 20’sinde (%69) suçiçeği geçirme, 6’sında (%20,7) ise tek doz suçiçeği aşılaması öyküsü vardı. Suçiçeği aşısı olanların ortalama yaşı 4,33±0,5, enfeksiyonu geçirenlerin ise 9,9±0,6 idi. Hastaların 4’ünün (%13,8) başvuru yakınması sadece döküntüydü, 25’inde (%85,8) kaşıntı, 14’ünde de (%48,3) ağrı döküntüye eşlik ediyordu. Torakal dermatomlar en sık (%69) tutulurken, bunu sırasıyla servikal (%17,3), lomber (%10,3) ve trigeminal (%3,4) dermatomlar izledi. Hastaların bilinen kronik hastalık, immün yetmezlik (primer veya sekonder) veya cerrahi girişim öyküsü yoktu.

Sonuç:

Bu çalışma, suçiçeği aşılamasının sağlıklı çocuklarda HZ’nin epidemiyolojisini değiştirerek daha erken yaşlarda görülmesine neden olabileceği ve iki doz aşılamanın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, çocuk, aşılama

Tam Metin (İngilizce)