Özgün Araştırma

İnek Sütü Alerjisi Olan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2021.55477

  • Hülya Poyraz Efe
  • Yakup Canıtez
  • Nihat Sapan

Gönderim Tarihi: 14.07.2021 Kabul Tarihi: 10.11.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):379-386

Giriş:

İnek sütü alerjisi (İSA) bir ya da daha fazla süt proteinine karşı oluşan immünolojik reaksiyon olarak tanımlanır. Bebekler ve çocuklarda en sık görülen besin alerjisi olup, genel populasyonun %1-3’ünü etkilemektedir. Hayatın ilk üç yılında genellikle tolerans geliştiği ve prognozun iyi olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda İSA tanısı almış hastaların doğal seyrinin araştırılması ve tolerans gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma İSA tanısı ile takip edilen olguların dosyalarının geriye dönük taranarak değerlendirilmesi ile yapıldı. Hastaların cinsiyetleri, ilk semptom yaşı, anne sütü alma süresi, ailede atopi öyküsü, çoklu besin alerjisi, ek alerjik hastalık varlığı, inhalen alerjen duyarlılığı ve klinik bulguları belirlendi. Hastaların prik test sonuçları, süt spesifik IgE ve kazein spesifik IgE düzeyleri ve tolerans gelişimi üzerine olan etkileri değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların ilk semptom yaşı ortalama 4±2,3 aydı. Hastaların %22’sinde ailede atopi öyküsü ve %30’unda çoklu besin alerjisi mevcuttu. Hastaların %58’inde ek alerjik hastalık vardı. Hastalarda görülen en sık semptom, %93,8 cilt bulguları, %24,7 GİS bulguları ve %18,5 solunum sistemi bulgularıydı. Hastaların yıllara göre tolerans geliştirme oranları; ilk yılda %41, ikinci yılda %64, üçüncü yılda %75 olarak bulundu. Tanı anında yüksek süt spesifik IgE düzeyi (p=0,010) ve astım varlığı (p=0,010) persistan İSA için risk faktörü olarak belirlendi.

Sonuç:

Klinik parametreler ve alerji testleri İSA’da prognozun berlilenmesinde yardımcı olabilir. Tanı anındaki süt spesifik IgE yüksekliği persistan İSA için risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: İnek sütü alerjisi, prognoz, tolerans, çocuk

Tam Metin (İngilizce)