Özgün Araştırma

Markers of Target Organ Damage in Children with Essential Hypertension

10.4274/jcp.2022.34735

  • Mehtap Çelakıl
  • Aysel Taktak

Gönderim Tarihi: 07.01.2022 Kabul Tarihi: 09.08.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):242-248

Giriş:

Hipertansiyon (HT), hedef organ hasarlarına neden olabilen yaygın bir sağlık sorunudur. Çalışmamız hedef organ hasarı ile ilişkili klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Esansiyel HT tanısı alan 102 hastanın tıbbi kayıtları analiz edildi.

Bulgular:

Bu çalışmada toplam 102 hasta değerlendirildi. Elli üç kız (%52) ve 49 erkek (%48); ortalama yaş 13,7±1,97 yıl idi. Hastaların 25’i (%24,5) dipper, 77’si (%75,5) non-dipper idi. Altmış üç hastada (%64) tek hedef organ hasarı, 22 hastada (%21,6) iki hedef organ hasarı ve 9 hastada (%8,8) üç hedef organ hasarı vardı. Obezite için tüm gruplarda hedef organ hasarı olmayan ve olan hastalar arasında anlamlı bir fark vardı. Hedef organ hasarı olan tüm gruplarda serum ürik asit, kreatinin ve sodyum düzeyleri olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti. Hedef organ hasarı olan tüm gruplarda RI değerleri daha yüksekti.

Sonuç:

Böbrek, esansiyel HT’den etkilenen ilk organdır ve hedef organ hasarının en erken belirtisi mikroalbüminüridir. Bu nedenle böbrek iyi korunursa oluşabilecek diğer organ hasarlarını önlemek mümkün olabilir. Çalışmamızda tanı anında hedef organ hasarı olmayan ancak RI değeri yüksek olan hastalarda zamanla hedef organ hasarı gelişme riski anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Tuz-protein dengesinin makul şekilde ayarlanması ve serum sodyum, ürik asit ve kreatin düzeylerinin yakından izlenmesi bu hastalarda prognostik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, hedef organ hasarı, prognoz, çocuk

Tam Metin (İngilizce)