Özgün Araştırma

Maternal Obezitenin Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkisi

10.4274/jcp.2021.0017

  • Esra Beşer
  • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
  • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
  • Esin Okman
  • Burak Ceran
  • Fuat Emre Canpolat

Gönderim Tarihi: 02.03.2021 Kabul Tarihi: 11.03.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):121-126

Giriş:

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Literatürde maternal obezitenin, prematüre bebekler üzerindeki etkisine ilişkin veriler sınırlıdır. Bu çalışmada maternal obezitenin preterm bebeklerin morbidite ve mortalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Gestasyon haftası ≤34 olan bebeklerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Doğum sırasındaki maternal vücut kitle indeksine(VKİ) göre anne-bebek çiftleri iki gruba (VKİ≥30kg/m2 ve VKİ<30kg/m2) ayrılarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Toplam 100 anne-bebek çiftinin verileri analiz edildi. Doğum sırasında VKİ≥30 kg/m2 olan n=33 (%33) anne saptandı ve Grup 1 olarak tanımlandı. VKİ<30 kg/m2 olanlar Grup 2 olarak tanımlandı. Grup 1 ve 2’de ortalama gebelik yaşı sırasıyla 29,89±2,98ve 30,36±2,79 (p=0,682) hafta ve doğum ağırlıkları 1368±512 ve 1475±515 (p=0,331) gram idi. Grup 1’de mortalite anlamlı olarak yüksek bulundu (%30,3, p=0,009). Diğer preterm morbiditeleri her iki grupta benzer oranlardaydı. Regresyon analizinde maternal VKİ≥30 kg/m2 olması neonatal mortalite için bağımsız risk faktörü olarak saptandı (OR 4,5, %95CI 1,4- 14,5, p=0,01).

Sonuç:

Önemli bir sağlık sorunu olan obezitenin; prematüre bebeklerde önlenebilir mortalite sebebi olması dikkat çekicidir. Yakın perinatal takibin bu sürece olumlu etkisinin olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Maternal obezite, mortalite, prematürite, vücut kitle indeksi