Özgün Araştırma

May HDL Cholesterol Level Have a Role in The Diagnosis of Kawasaki Disease?

10.4274/jcp.2022.73626

  • Gökmen Akgün
  • Eviç Zeynep Başar
  • Kübra Uçak
  • Emre Usta
  • Özlem Kayabey
  • Kadir Babaoğlu

Gönderim Tarihi: 24.03.2022 Kabul Tarihi: 26.05.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):133-140

Giriş:

Kawasaki hastalığı (KH) spesifik serum belirteci olmayan multisistemik bir vaskülittir. Çalışmamızın amacı, KH tanısı ile izlenen hastalarında serum lipid profilinden özellikle HDL kolesterol (HDL-K) düzeyinin diğer ateşli hastalıklardan farklı olup olmadığını ve fark varsa KH’de tanı aracı olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

KH tanısı alan 41 hasta (grup 1) ile viral veya bakteriyel kaynaklı ateşli hastalığı olan 30 hastanın (grup 2) değerlendirildiği prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi. Tüm kan örnekleri hastalığın akut döneminde alındı. Bebekler için dört saat ve küçük çocuklar için sekiz saat aç kaldıktan sonra serum total kolesterol, HDL kolesterol (HDL-K), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K), trigliserid (TG), C-reaktif protein (CRP), tam kan sayımı ve diğer biyokimyasal parametreler çalışıldı. Ayrıca KH ile takip edilen hastalar, inkomplet ve komplet vakalar ve koroner arter tutulumu olan ve olmayan hastalar olarak alt gruplara ayrılarak kendi içlerinde karşılaştırıldı.

Bulgular:

KH grubunda ortalama serum HDL-K düzeyi ateşli hastalık grubundan anlamlı derecede düşük saptandı (13,8±8,8 mg/dL ve 37,6±18,7 mg/dL, p <0.001). Her iki grup arasındaTG düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu (grup1: 183±96 mg/dL ve grup 2: 121±70mg/dL, p=0,001). Ateşli hastalık, komplet KH ve inkomplet KH olan hastalar arasında HDL-K düzeyleri, eritrosit sedimantasyon hızları, CRP ve TG düzeyleri açısından anlamlı bir fark saptadık (p <0,001; p:=0,007, p <0,001, p <0,001, p <0,001, p=0,01, sırasıyla). KH tanısını doğrulamak için serum HDL-K düzeyinin en uygun eşik değeri ≤23 mg/dL idi. AUC 0.88 (%95 güven aralığı: 0,78-0,94, p <0,001) saptandı.

Sonuç:

Çalışmamız, KH tanısı alan hastalarda, serum HDL-C seviyesinin akut ateşli enfeksiyon geçiren hastalara göre daha düşük olduğunu gösterdi. Düşük serum HDL-C düzeyinin (≤ 23mg\dL) varlığı, inkomplet KH tanısını koymada yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, koroner arter tutulumu, serum HDL kolesterol

Tam Metin (İngilizce)