Özgün Araştırma

Medical Education in Times of Pandemic: To Practice or to Protect?

10.4274/jcp.2022.38802

  • Ayşe Gültekingil
  • Elif Canbolat
  • Fazıl Serdar Gürel
  • Esra Baskın

Gönderim Tarihi: 04.06.2022 Kabul Tarihi: 05.08.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):237-241

Giriş:

Mart 2020 itibariyle COVID-19 salgının Türkiye’de de görülmeye başlamasıyla beraber tüm sağlık merkezlerinde enfeksiyon bulaşını engellemeye yönelik yoğun önlemler alınmıştır. Özellikle kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve hastaya olabildiğince az personel ile müdahale edilmesi bu tedbirlerin başında gelmektedir. Bu önlemler tıp öğrencilerini de olası enfeksiyon riskinden korumakta ancak pratik imkanını azaltarak eğitim sürecine olumsuz etkisi de olabilmektedir. Çalışmamızın amacı, pandemi döneminin dönem 6 tıp fakültesi öğrencilerinin pediatri eğitimine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında dönem 6 tıp eğitimini almış olan kişilerin anket metodu ile kapalı ve açık uçlu sorular sorularak pediatrik hastaları değerlendirme ve girişim yapma konusunda kendine güvenleri değerlendirilmiştir ve çözüm önerileri öğrenilmiştir.

Bulgular:

Kırk dokuz dönem 6 tıp fakültesi öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin genel yeterlilik algıları ortalama düzeydedir (Pediatri hastalarını değerlendirmedeki yeterlilik 5 üzerinden 2,31±0,94 ve klinik uygulamalar konusunda yeterlilik 2,65±1,42). Çeşitli pratik uygulamalarda kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri 5 üzerinde değerlendirildiğinde, en yeterli hissettikleri alanın el yıkama (4,44±1,16), en yetersiz hissettikleri alanın ise damar yolu açma (1,94±1,09) olduğu görülmüştür. En sık gözlemledikleri işlem damar yolu açma (%74), en sık yaptıkları işlem idrar sondası takmadır (%20), en az gözlemledikleri işlem ise lomber ponksiyondur (%12). Öğrencilerin %80,9’u bu dönemde internlik yaptıkları için kendilerini şanssız hissettiklerini belirtmişlerdir. Açık uçlu sorularda hasta sayısı ve çeşitliliğindeki azalmanın eğitimlerini olumsuz etkilediğini belirtmişler ve çözüm önerisi olarak gerekli koruyucu ekipmanlar sağlanarak daha fazla hastanın tanı ve tedavisine müdahil olmayı gerekli bulduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç:

Tıp fakültesinin 6. yıl eğitimine pandeminin olumsuz etkisi olmuş, hasta sayısının azalması, hastaları değerlendirme ve pratik işlemleri uygulama imkanları azalmıştır. Öğrencileri hastalardan uzak tutmak yerine kişisel koruyucu ekipman sağlanarak hasta ile ilgilenmelerini sağlamak bu zorluğun aşılmasında en önemli adım olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, enfeksiyon, pandemi, tıp eğitimi, klinik pratik, pediatri

Tam Metin (İngilizce)