Özgün Araştırma

Investigating the Association Between Internet Addiction, Depression, Social Phobia, Social Anxiety and Psychiatric Disorders Among Secondary Education Students in Turkey

10.4274/jcp.2022.33716

  • Eren Yıldız
  • Zeynep Savaş Şen
  • Selim Günüç
  • Bülent Alioğlu
  • Arzu Yılmaz

Gönderim Tarihi: 06.02.2022 Kabul Tarihi: 25.06.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):181-187

Giriş:

Bu çalışmanın öncelikli amacı, ortaokul öğrencilerinde İnternet bağımlılığının (İB) hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve İB’nin depresyon, sosyal fobi, sosyal anksiyete ve psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma Gölbaşı/Ankara ilinde özel bir okulda öğrenim gören 9-14 yaş arası 297 öğrenci ile Kasım 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci depresyon envanteri; çocuk ve ergenler için sosyal fobi ölçeği; öğrenci-gözden geçirilmiş sosyal kaygı ölçeğinin gözden geçirilmiş versiyonu ile güçler ve güçlükler anketi kullanılmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği sonuçlarına göre öğrenciler bağımlı olmayan grup, eşik grup, risk grubu ve bağımlı grup olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır.

Bulgular:

İnternet bağımlılığı ölçeğine göre öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun (258/%86,9) internet bağımlısı olmadığı tespit edilmiştir. Yirmi yedi (%9,1) öğrenci eşik grupta iken 12 (%4) öğrenci risk grubunda yer almaktaydı. Depresif duygu durum ile karşılaştırıldığında, risk grubunda depresyon olma olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi (p=0,001). Risk grubu ve eşik grubunun bağımlı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek sosyal fobi ve sosyal kaygı puanlarına sahip olduğu belirlendi (p≤0.05).

Sonuç:

Günümüzde İnternet kullanımı Z kuşağı öğrencileri için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu gerçekle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan internet bağımlılığı, öğrencilerde pek çok psikolojik ve sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunların göz ardı edilmesi mümkün olmamakla birlikte akılcı internetin kullanımı ile söz konusu sorunların önlenmesi mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, depresyon, sosyal fobi, sosyal kaygı, psikiyatrik bozukluklar, öğrenci

Tam Metin (İngilizce)