Özgün Araştırma

Investigating Vaccine Hesitancy and Refusal Among Parents of Children Under Five: A Community-based Study

10.4274/jcp.2022.01488

  • Gonca Soysal
  • Recep Akdur

Gönderim Tarihi: 18.05.2022 Kabul Tarihi: 31.10.2022 J Curr Pediatr 2022;20(3):339-348

Giriş:

Aşı tereddütü ve reddi, aşıyla önlenebilir hastalıklarla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirmekle tehdit etmektedir. Bu sorun yeni değildir ve görülme sıklığının artması nedeniyle önemi giderek artmaktadır. Bu çalışma, beş yaş altı çocuğu olan ebeveynlerin aşı tereddüt ve aşı reddi ile ilişkili faktörlerle sıklığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Ekim 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin bir ilinde beş yaş altı çocuğu olan 402 ebeveyn ile toplum temelli bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilecek örneklem sayısı orantılı küme örnekleme ile belirlenmiştir. Veriler, WHO SAGE “Aşı Tereddüt Anketi Soruları” ve “Aşı Tereddüt Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Ebeveynlerin %19,7’si çocukluk aşıları konusunda tereddütlüydü. Önerilen aşıların (özel veya ücretsiz aşılar) reddedilme oranı %18,2 idi. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz olarak sunduğu aşıları reddeden ebeveyn oranı %0,9’dur. Babalarda, lisans ve üzeri eğitimlilerde, 42 yaş üstü ebeveynlerde ve ekonomik durumu yüksek olanlarda aşı tereddütü daha yüksekti. Aşılar hakkında olumsuz bilgi duymak veya okumak, aşı tereddüt olasılığını 13,5 kat artırmaktadır. Ebeveynlerin Aşı Tereddüt Ölçeği puanı 1,68±0,53 idi.

Sonuç:

Araştırma sonuçlarına göre aşı tereddütü ve reddi pek çok faktörden etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu faktörlerden en önemlisi aşılarla ilgili bilginin içeriğidir.

Anahtar Kelimeler: Aşı tereddüdü, aşı reddi, beş yaş altı çocuk, ebeveynler

Tam Metin (İngilizce)