Özgün Araştırma

Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi

10.4274/jcp.2020.0009

 • Seçil Arslansoyu Çamlar
 • Abbasqulu Baghırov
 • Kayi Eliacik
 • Özlem Üzüm
 • Gonca Özyurt
 • Eren Soyaltın
 • Gönül Çatlı
 • Demet Alaygut
 • Fatma Mutlubaş
 • Bumin N Dundar
 • Belde Kasap-Demir

Gönderim Tarihi: 31.10.2020 Kabul Tarihi: 04.12.2020 J Curr Pediatr 2021;19(1):60-66

Giriş:

Obezite, çocuk ve ergenlerde sıklığı giderek artan ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Metabolik sorunlar yanında mesane bağırsak disfonksiyonuna (MBD) da yol açabilmektedir. Hem obezitenin hem de MBD’nin yaşam kalitesine olumsuz etkiler yaptığı bilinmektedir. Bu çalışmada, obez çocuk ve ergenlerde eşlik eden MBD’nin yaşam kalitesine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, Nisan 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında, üçüncü basamak hastane çocuk sağlığı ve hastalıkları polkliniklerine başvuran 5-17 yaş arası obez çocuk ve adolesanlar alındı. Diğer gruplara benzer yaş ve cinsiyette normal kilolu, solunum yolu enfeksiyonu için kontrole gelen ve Çocuk Nefrolojisi polikliniğine mesane barsak disfonksiyonu bulguları ile başvuran olgular alındı. Mesane Bağırsak Semptom Skorlamasına (MBSS) göre 11 ve üzeri puan alan olgular MBD olarak değerlendirildi. Tüm olgulara, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKO) uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya yaş ortalaması 11,7±3,1 olan 148 obez ve 141 normal kilolu olmak üzere toplam 289 olgu alındı. Obez grupta yaşam kalitesi alt ölçek ve toplam skorları normal ağırlıktaki kontrol grubuna göre anlamlı düşüktü. ÇİYKO’da obez olguları MBSS’ye göre ikiye ayırarak karşılaştırma yaptığımızda, MBSS≥11 olan grupta yaşam kalitesi alt ölçek ve toplam skorları istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük idi. (p<0,001). MBSS≥11 olan olgulardan obez olanlarda FSTP ve ÖTP’de istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada, gerek obezite gerekse MBD’nin yaşam kalitesi üzerine olan olumsuz etkileri ortaya konulurken MBD’nin yaşam kalitesini daha da olumsuz etkilediğini, her ikisinin birbiri ile komorbid durumlar olduğu ve hem MBD’nin hem de obezitenin birlikte olduğu durumlarda ise yaşam kalitesinin en çok etkilendiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Obezite, mesane bağırsak disfonksiyonu, mesane bağırsak skoru, yaşam kalitesi