Özgün Araştırma

Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi

10.4274/jcp.2021.34603

  • Arzu Sarıalioğlu
  • Sibel Küçükoğlu
  • Aynur Aytekin Özdemir
  • Semra Köse
  • Ayda Çelebioğlu

Gönderim Tarihi: 01.07.2021 Kabul Tarihi: 31.08.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):292-302

Giriş:

Araştırmanın amacı, obezojenik çevre ve sosyodemografik özelliklerin çocukların obezite farkındalık düzeylerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmanın örneklemini çalışmanın yapıldığı tarihlerde belirtilen özel okulda 5. sınıf (63), 6. sınıf (73), 7. sınıfta (79); devlet okulunda 5. sınıf (131), 6. sınıf (108), 7. sınıfta (86) eğitim gören toplam 540 çocuk oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Obezojenik Çevre Değerlendirme Formu (OÇDF)” ve “Obezite Farkındalık Ölçeği (OFÖ)” kullanıldı.

Bulgular:

OÇDF puan ortalamasının devlet okulunda öğrenim gören çocuklarda (10.50±2.23) özel okulda öğrenim görenlere göre (7.77±2.36) daha yüksek ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). OFÖ “fiziksel aktivite” alt boyutu puan ortalaması devlet okulunda öğrenim gören çocuklarda anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç:

OÇDF ve OFÖ puan ortalamaları sosyodemografik değişkenlere göre incelendiğinde bazı değişkenler açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Çalışmada obezojenik çevre koşullarından devlet okulunda öğrenim gören çocukların daha fazla etkilendiği, cinsiyetin çocukların obezite farkındalık düzeyini artırdığı saptandı. Obezite ile mücadele kapsamında öncelikli olarak devlet okulları olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında obezojenik çevre ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma programlarının yürütülmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hemşire, obezite farkındalığı, obezojenik çevre

Tam Metin (İngilizce)