Özgün Araştırma

Çocuklarda Helicobacter pylori Enfeksiyonunun Şiddetini Tespit Etmede Başlangıca göre Delta Değerlerinin Önemi

10.4274/jcp.2021.0006

  • Burcu Güven
  • Hacer Fulya Gülerman
  • Birgül Kaçmaz

Gönderim Tarihi: 18.07.2020 Kabul Tarihi: 18.01.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):39-45

Giriş:

Yetişkinlerde ağır formları görülmekle birlikte, Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu genellikle çocukluk çağında kazanılır. Bu nedenle, çocukluk çağında H. pylori enfeksiyonunun erken tanısı çok önemlidir. Bu çalışmada, H. pylori enfeksiyonu tanısında 13C üre nefes testinin (ÜNT) duyarlılığını ve özgüllüğünü bulmayı, delta değeri (DOB) ile hastalığın şiddetini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Epigastrik ağrı ve/veya bulantı şikayeti ile başvuran 200 çocuğa UBT uygulandı. Hastalara özofagogastroduodenoskopi (ÖGD) yapıldı. ÜNT sonuçları histopatolojik bulgularla karşılaştırıldı. ROC eğrisi analizi ile H. pylori enfeksiyonunun şiddeti için bir belirleyici DOB değeri bulundu.

Bulgular:

Yaş ortalaması 13,50±2,98 yıl olan 193 hasta araştırmaya alındı. Bu hastaların 71’i (%36,8) ÜNT pozitif, 122’si (%63,2) negatif olarak tespit edildi. ÜNT pozitif olan 71 hastanın 60’ına, ÜNT negatif olan 122 hastanın 30’una ÖGD yapıldı. ÜNT’nin duyarlılığı %85,1, özgüllüğü %100 tespit edildi. Orta/belirgin H. pylori yoğunluğu için DOB kesim değeri %6 olarak bulundu.

Sonuç:

DOB değerleri ile H. pylori yoğunluğu ve enflamatuar aktivite arasındaki pozitif korelasyon, hastalığın şiddetini tespit etmek için bir avantaj olabilir.

Anahtar Kelimeler: H. pylori, çocuk, üre nefes testi