Özgün Araştırma

Çocuklarda Kortikosteroid Tedavisinin Kardiovasküler Yan Etkisi

10.4274/jcp.2019.0027

  • Çelebi Kocaoğlu

J Curr Pediatr 2019;17(2):290-299

GİRİŞ ve AMAÇ:

Kortikosteroidler pediatri pratiğinde birçok klinik durum için sıkça kullanılır. Steroidlerin kronik kullanımına bağlı yan etkiler iyi bilinmesine rağmen, kısa süre kullanımda ortaya çıkan yan etkiler bakımından daha az farkındalık vardır. Bu çalışmada biz düşük, orta ve yüksek doz kortikosteroidle tedavi edilen hastalarda ilaç öncesi ve ilaç sonrası kan basınçlarını ve nabız hızlarını değerlendirmeyi amaçladık. Kortikosteroid kullanımının klinik yansımalarını tanımlamak için, kortikostroidle tedavi edilen ve edilmeyenlerin bulgularını karşılaştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çalışmaya akut viral bronşiolitis ve nefrotik sendrom nedeniyle kortikosteroid tedavisi alan, 0-16 yaş arasındaki hastalar dahil edildi. Hastalar alınan kortikosteroid dozuna göre üç alt gruba bölündü. Kontrol grubu corticosteroid tedavisi almayan hastalardan oluşturuldu.

BULGULAR:

Hem kontrol grubunda, hem de grup-I ve grup-II de ilaç öncesi ve ilaç sonrası nabız hızları ortalaması arasında fark varken, pulse kortikosteroid alan grup-III’de ilaç öncesi ve ilaç sonrası ortalama nabız hızları arasında fark yoktu. Aşikar kardiak disritmi hiçbir grupta gözlenmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Bizim çalışmamız gösterdi ki, kortikosteroid kullanımı ile kardiak disritmiler arasında doğrudan bir nedensel ilişki yoktur. Muhtemeldir ki, kortikosteroid tedavisi sonrası gelişen disritmiler multi faktorialdir. Dolayısıyla, bu konuda herhangi bir yargıya varılmadan önce daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Sebep ne olursa olsun, özellikle karaciğer hastalığı olan, kardiyak patolojisi olan veya kardiyak ilaç alan hastalar, disritmiler konusunda yakından izlenmelidir. Kortikosteroidlerin, aksi ispatlanana kadar kardiyak disritmileri presipite edebileceğinin farkında olunması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiak disritmiler, kortikosteroidler, nabız hızı, yan etki