Özgün Araştırma

Çocuklarda QT Uzaması Yapan İlaçlarla Zehirlenmelerde Düzeltilmiş QT ve Tp-e/QTc Süreleri Karşılaştırması

10.4274/jcp.2020.0013

  • Sinem Sarı Gökay
  • Buğra Tutun

Gönderim Tarihi: 13.10.2020 Kabul Tarihi: 18.12.2020 J Curr Pediatr 2021;19(1):92-99

Giriş:

Çocukluk çağı zehirlenmeleri sık görülen acile başvuru nedenleri arasındadır. Bu çalışmada amacımız aritmiye neden olarak ölümcül olabilecek QTc uzaması yapan ilaçlarla zehirlenmelerde QT, QTc, QT/QTc, Tp-e/QT, Tp-e/ QTc oranlarını karşılaştırarak çocuklarda aritmi riskini belirleyebilecek öncelikli bir belirteç olup olmadığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda Ocak 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil servisine QTc uzaması yapan ilaçlarla zehirlenme nedeniyle ilk 6 saat içerisinde başvuran ve çocuk acilimizde takip edilen 55 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Hasta dosyalarından yaş, cinsiyet, aldığı ilaç, müracaat süresi, klinik bulgu ve fizik muayene bulgusu,vital bulgular, yapılan tedavi ve sonuçları laboratuar bulguları ve başvuru anı ve kontrol bakılan 6. saat EKG (elektrokardiyogram) bulguları, QT, QTc, Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc süreleri kaydedilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların yaş ortancası 155±77,2 ay idi. Kız hasta sayısı 33(%60), erkek hasta sayısı 22 (%40) idi. Çalışmamızda hastaların başvuru anı ve 6. saatte bakılan lökosit sayısı, hemoglobin, platelet, bun, kreatinin, SGPT ve kalsiyum değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). CK-MB ve troponin arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05).EKG’lerinde QT, QTc, QT/QTc, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Tp-e/QTc süreleri ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttu (p<0,05).

Sonuç:

Çocuklarda QTc uzatan ilaçlarla zehirlenmelerde aritmi riskini belirlemek için QTc süresi kullanılmaya devam etmekle birlikte Tp-e ve Tp-e/QTc sürelerinin öncelik bir belirteç olup olmadığını belirlemek için daha fazla sayıda hasta populasyonu içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, zehirlenme, Tp-e/QTc oranı