Özgün Araştırma

Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19’un Demografik ve Klinik Bulguları

10.4274/jcp.2021.47640

  • Binnaz Çelik
  • Murat Doğan
  • Doğan Bahadır İnan
  • Süleyman Sunkak
  • Esma Saatçi
  • Filiz Tubaş

Gönderim Tarihi: 26.04.2021 Kabul Tarihi: 21.10.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):280-284

Giriş:

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), genellikle kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşan yeni tanımlanan bir patojendir. COVID-19’un klinik spektrumu asemptomatik hastalıktan şiddetli akut solunum sıkıntısı gelişimine kadar değişse de, çocuklar genellikle yetişkinlerden daha hafif klinik gidiş gösterir. Bu çalışmada COVID-19 tanısı ile izlenen semptomatik ve asemptomatik çocukların klinik ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Nazofaringeal sürüntü materyalinde SARS-CoV-2 Ters Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyon testi pozitif olan çocukların hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal ve/veya kusma gibi semptomları olanlar semptomatik, herhangi bir semptomu olmayıp yalnızca temas öyküsü nedeniyle alınan sürüntüde SARS-CoV-2 PCR pozitif saptanan çocuklar asemptomatik kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya 150 (%76.2) asemptomatik, 47 (%23.8) semptomatik olmak üzere toplam 197 çocuk dahil edildi. Çocukların ortalama yaşı 9.1±5.2 yaş (1 ay-17 yaş) idi. Başvuruda en sık görülen şikayet öksürüktü (%8.6). Semptomatik ve asemptomatik çocuklar arasında beyaz küre ve alt grupları sayısı açısından anlamlı fark bulunamadı. Semptomatik hastaların C-reaktif protein değerinde de anlamlı yükseklik belirlenmedi. Toraks tomografisi çekilen 33 semptomatik hastanın yalnızca 10’unda (%30) COVID-19 ile uyumlu buzlu cam manzarası saptandı.

Sonuç:

COVID-19, çocuklarda genellikle hafif seyirlidir. Aynı zamanda SARS-CoV-2 PCR pozitif saptanan semptomatik ve/veya asemptomatik çocuklarda laboratuvar parametreleri ve görüntüleme bulgularında önemli bir değişiklik görülmeyebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk, laboratuvar parametreler

Tam Metin (İngilizce)