Özgün Araştırma

Çocuklarda Yıllar İçinde Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyonları ve Bulguları Değişiyor Mu?

10.4274/jcp.2021.02359

  • Melike Arslan
  • Hilal Işık
  • Necati Balamtekin

Gönderim Tarihi: 25.07.2021 Kabul Tarihi: 03.09.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):285-291

Giriş:

Sık uygulanan bir işlem olmasına rağmen çocuklarda tanısal endoskopi endikasyonları ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda üst gastrointestinal sistem (GIS) endoskopisi endikasyonları ile endoskopik ve histopatolojik bulgular arasındaki ilişkiyi belirlemek ve gereksiz işlemleri en aza indirgemektir.

Gereç ve Yöntem:

Haziran 2017-Haziran 2020 tarihleri arasında tanısal üst GİS endoskopisi yapılan 1-18 yaş arası 501 çocuk ve adolesanın hastane dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

501 hastanın yaş ortalaması 14,5±3,1 yıl idi ve 311’i (%62,0) kızdı. Özofagogastroduodenoskopi (EGD) için en yaygın endikasyonlar epigastrik ağrı (%38.7) ve karın ağrısı (%29.3) olup anormal endoskopik ve histopatolojik bulgular sırasıyla %88.6 ve %92.6 idi. Özofagus, mide ve duodenum için endoskopik ve histolojik anormalliklerin birlikte tespit oranları sırasıyla %71.8, %97.6 ve %55.8 idi. En sık saptanan endoskopik bulgular antral gastrit (%66.4), pangastrit (%18.0), safra reflüsü (%12.6) ve duodenit (%9.4) idi. En sık saptanan histopatolojik bulgular kronik gastrit (%45.3), kronik Helicobacter pylori gastriti (%37.3), ödemli mide mukozası (%5.4), çölyak hastalığı (%4.4) ve özofajit (%4.4) idi. İşlemin kendisi veya uygulanan sedasyon ile ilgili herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç:

Tanısal endoskopi endikasyonları ülkeler ve merkezler arasında farklılık gösterebilir. EGD ile ilişkili negatif endoskopik işlem ve komplikasyon oranlarının yüksek olduğu birçok çalışma ile tespit edilmiştir; bu nedenle, bu prosedür için doğru endikasyonların belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, karın ağrısı, epigastrik ağrı, çocuklar

Tam Metin (İngilizce)