Diğer

Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karsilastirilmasi - Poster 56

  • Inci Yildirim
  • Selin Aytaç
  • Mualla Çetin
  • Murat Tuncer
  • Gülten Seçmeer
  • Sevgi Yetkin

J Curr Pediatr 2006;4(1):-