Orjinal Makale

Okul Çağındaki Astımlı Olguların Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi ile Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2017.0022

  • Başak Ceylan Demirbaş
  • Şükrü Çekiç
  • Yakup Canıtez
  • Nihat Sapan

J Curr Pediatr 2017;15(3):14-25

Giriş ve Amaç:

Astım çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır. Mevsimsel değişikliklerin, astım atak sayıları ve hastalığın kontrol altında olma durumunu etkilediği bilinmektedir. BU çalışmada astım tanılı 6-11 yaş arasındaki olguların çocukluk çağı astım kontrol testi (Ç-AKT) ile değerlendirilmesi ve astım kontrolünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler:

Çalışmaya astım tanısıyla takipli 6-11 yaş arası 103 olgu alındı. Olgulardan Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi (Ç-AKT) ve tarafımızca hastaların değerlendirilmesi için düzenlenen astımlı anketini doldurmaları istendi.

Bulgular:

Çocukluk çağı astım kontrol testi (Ç-AKT) sonucuna göre olguların %47,5’inin (n=49) kontrol altında olduğu saptandı. Kontrol altında olan grupta yıllık atak sayısı (medyan=2/yıl, minimum=0/yıl, maksimum=10/yıl) kontrol altında olmayan gruba göre ( medyan=3,5/yıl, minimum=0/yıl, maksimum=10/yıl) anlamlı olarak azdı (p=0,005). Kontrol altında olan olguların %14,3’ünün (n=7), kontrol altında olmayan olguların %38,9’unun (n=21) ailesinde egzama öyküsü olduğu tespit edildi (p=0,005). Hastaneye başvuru oranları kontrol altında olan olgularda: Eylül ayında %30,6 (n=15), Ekim ayında %32,7 (n=16), Kasım ayında %30,6 (n=15) ve Aralık ayında %6,10 (n=3); kontrol altında olmayan olgularda Eylül ayında %5,6 (n=3), Ekim ayında %25,9 (n=14), Kasım ayında %33,3 (n=18) ve Aralık ayında %35,2 (n=19) olarak saptandı. Aralık ayında kontrol altında olmayan olguların, kontrol altında olan olgulara göre daha sık başvurduğu tespit edildi (p=0,001).

Tartışma ve Sonuç:

Astım kontrol testleri hastaların takiplerinde hekimlere yardımcı olan pratik bir uygulamadır. Çalışma sonucunda astımlı hastaların önemli bir kısmının kontrol altında olmadığı görüldü. Astımlı olgularda Aralık ayında yakınmalarda görülen artışın bölgesel iklim değişiklikleri ve çevresel faktörlere bağlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Astım, okul çağı, astım kontrol testi