Özgün Araştırma

Orta Karadeniz Bölgesindeki Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Sıklığı ve Demir Eksikliği Anemisi ile İlişkisi

10.4274/jcp.2019.0019

  • Sibel Uçak Semirgin

J Curr Pediatr 2019;17(2):209-219

GİRİŞ ve AMAÇ:

Çalışmanın amacı, Orta Karadeniz bölgesindeki çocuklarda Helikobakter Pilori (H.Pilori) pozitiflik oranının belirlenmesi; H.Pilori enfeksiyonunun, demir eksikliği anemisi (DEA) ve ilişkili hematolojik parametreler ile korelasyonunun değerlendirilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çalışmaya gastrointestinal sistem semptomları nedeni ile C-14 üre nefes testi uygulanan çocuklar dahil edildi. Hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi (n=852); serum demir düzeyi (n=175), demir bağlama kapasitesi (n=175), ferritin (n=197), transferrin satürasyonu (n=254) ve C-14 üre nefes testi sonuçları (n=1006) retrospektif olarak değerlendirildi. H.Pilori pozitiflik oranı belirlendi; H.Pilori pozitif ve negatif çocuklarda hematolojik parametreler karşılaştırıldı.

BULGULAR:

Çalışmaya dahil edilen çocuk hastaların %46,8’ inde H.Pilori pozitif idi. H.Pilori pozitif hastalarda hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin negatif hastalara kıyasla anlamlı oranda düşük olduğu tespit edildi (hemoglobin için T: 4,014 P: 0,000; hematokrit için T: 3,486 P: 0,001). Ortalama eritrosit hacmi H.Pilori pozitif hastalarda düşük olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı değildi. Serum demir düzeyi (T: 2,297 P: 0,023), ferritin düzeyi (T: 2,19 P: 0,03) ve transferrin saturasyonu (T: 2,541 P: 0,012) H.Pilori pozitif hastalarda anlamlı düzeyde düşük saptandı. Demir bağlama kapasitesi açısından anlamlı fark izlenmedi. Anemik çocuklarda (x²: 23,533 P: 0,000), transferrin düzeyi düşük olan çocuklarda (x²: 4,948 P: 0,026), ferritin düzeyi düşük olan çocuklarda (x²: 6,96 P: 0,008) ve ferritin düzeyi düşük olan anemik çocuklarda (x²: 13,74 P: 0,00) H.Pilori pozitiflik oranının yüksek olduğu tespit edildi. Kızlarda ve erkeklerde H.Pilori pozitif çocuklarda anemi oranı anlamlı düzeyde yüksek bulundu (kızlarda x²: 9,033 P: 0,003; erkeklerde x²: 15,016 P: 0,000).

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Orta Karadeniz bölgesinde gastrointestinal sistem semptomu olan çocuklardaki H.Pilori pozitiflik oranının, ülkemizin diğer bölgelerindeki oranlar ile karşılaştırıldığında ortanca değer düzeylerinde olduğu düşünülmektedir. Çalışmaya dahil olan geniş pediatrik populasyondan elde edilen sonuçlar, H.Pilori enfeksiyonu ile DEA arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Pilori, anemi, C-14 üre nefes testi