Orjinal Araştırma

PRETERM ve TERM İNFANTLARDA İNHALE NİTRİK OKSİT SONUÇLARI: ÜÇÜNCÜ DÜZEY YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNITESINDEKİ DÖRT YILLIK DENEYİM

10.4274/jcp.2020.0001

  • İpek Güney Varal
  • Pelin Doğan

Gönderim Tarihi: 07.01.2020 Kabul Tarihi: 16.01.2020 J Curr Pediatr 2020;18(1):1-14

GİRİŞ ve AMAÇ:

Bu çalışmada pulmoner hipertansiyon (PH) kliniği ile karakterize olan preterm ve term infantların, inhale nitrik oksit (iNO) tedavisine yanıtlarındaki etkinliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çalışma kohortu 2015-2019 yılları arasında iNO tedavisi alan hastalardan oluşmuştur, hastalar gestasyon haftaları ve PH tanısının zamanına göre sınıflandırılmıştır.

BULGULAR:

Çalışmaya toplamda 56 vaka dahil edilmiştir. iNO öncesi ve iNO sonrası ortalama hava yolu basınç değerleri ve oksijenasyon indeksi preterm infantların grubunda anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p < 0.05). Erken PH tanısı alan grupta ortalama gestasyon haftası (GH) ve doğum ağırlığı (DA) daha yüksek bulundu. INO tedavisine yanıt veren grupta GH'ları ve DA'nın belirgin yüksek oldugu izlendi (p < 0.05). INO tedavisine yanıt alınamayan hastaların genellikle tanıları term bebeklerde diafragma hernisi iken pretermlerde sepsisdi.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Term infantlarda İNO tedavisine daha iyi yanıt alınmakla beraber pretermlerde de İNO tedavisine erken başlanması ile daha iyi yanıt alınabilir.

Anahtar Kelimeler: inhale nitrik oksit, preterm, pulmoner hipertansiyon