Özgün Araştırma

Recommendations and Clinical Experiences in Neonatal Intensive Care Monitoring of Cleft Palate Patients

10.4274/jcp.2023.45712

  • Tetyana Waldheim
  • Gamze Gürsoy
  • Şehribanu Işık
  • Dursun Türkbay
  • Nikolai Kaladze
  • Kamila Kolesnik
  • Elena Sheremeta
  • Olga Rybalko
  • Bülent Güngörer
  • Fuat Emre Canpolat

Gönderim Tarihi: 07.03.2023 Kabul Tarihi: 22.10.2023 J Curr Pediatr 2023;21(3):222-227

Giriş:

Yarık damak, patofizyolojisi tam olarak aydınlatılamamış bir konjenital kraniyofasiyal malformasyondur. Beslenme problemleri ve solunum sıkıntısı gibi nedenlerden ötürü, yarık damaklı bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı gerekebilmektedir. Yarık damaklı yenidoğanların klinik yönetimi ve multidisipliner yaklaşım, bu hastaların tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Çalışmamızda, yarık damaklı yenidoğanların yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul süreçlerini değerlendirmeyi ve klinik yaklaşımımızı paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

2013-2021 yılları arasında yarık damak tanısı konulan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilen bebekler gebelik haftası, doğum ağırlıkları, yatış günleri ve ek anomalileri açısından retrospektif olarak analiz edilmiştir.

Bulgular:

Toplamda 135 bebeğe yarık damak tanısı konuldu, ve bu bebeklerin 46’sında (%34) ek anomaliler tespit edildi. Hastaların gebelik haftası, doğum ağırlığı ve hastanede kalış süreleri açısından yapılan karşılaştırmalarda, yaşa göre doğum ağırlığı düşük bebeklerde ek anomali sıklığının yüksek olduğu, ve ek bir konjenital anomalisi bebeklerin hastanede kalış süresinin arttığı gözlendi

Sonuç:

Yarık damak, sık görülen bir doğumsal malformasyon olup genellikle ek deformitelerle birlikte ortaya çıkar. Bu hastaların çoğunda, beslenme ve solunum ile ilgili sorunlar görülebileceğinden, hastaların doğum sonrası yakın takibi önemlidir. Yenidoğan bakım ünitesine bu nedenle yatışı yapılan hastaların izlemi, erken dönemde multidisipliner bir değerlendirme yapılması ve ardından uzun vadeli klinik takip sürecinin başlatılması, hastaların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için hayati önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, yarık damak, kraniyofasiyal anomali, yenidoğanın beslenmesi, multidisipliner yaklaşım, konjenital malformasyon

Tam Metin (İngilizce)