Özgün Araştırma

Is Hyponatremia a Predictor for Perforated Appendicitis in Children?

10.4274/jcp.2022.94547

  • İlknur Bodur
  • Betül Öztürk
  • Raziye Merve Yaradılmış
  • Aysun Tekeli
  • Ali Güngör
  • M. Mustafa Güneylioğlu
  • Aytaç Göktuğ
  • Ayşe Karaman
  • Can Demir Karacan
  • Nilden Tuygun

Gönderim Tarihi: 07.01.2022 Kabul Tarihi: 26.05.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):128-132

Giriş:

Akut apandisit (AA) çocukluk çağında önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Ne yazık ki, AA hastalığın erken seyri sırasında diğer klinik durumlardan ayırt edilmesi zor olabilir. Biyobelirteçler, bir hastalık sürecinin, teşhisinin, prognozunun moleküler göstergeleridir ve hastalık yönetiminin etkilerini izlemek için kullanılabilir. Komplike AA için demografik, klinik veya laboratuvar verilerinden hangisinin daha prediktif olduğunu belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

AA tanısı alan 1 ay-18 yaş arası ardışık 145 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, vücut ısısı (°C), laboratuvar verileri ve semptomların süresi (günler) kaydedildi.

Bulgular:

Grup 1’de 38, grup 2’de 107’si olmak üzere 145 AA tanısı alan çocuk çalışmaya dahil edildi. Grup 1 perfore apandisit ve grup 2 non-perfore apandisit idi. Plazma sodyum değeri grup 1’de grup 2’ye göre daha düşüktü ve C-reaktif protein (CRP) değerleri grup 2’de grup 1’e göre anlamlı derecede düşüktü.

Sonuç:

Apandisitli çocuklarda laboratuvar değerleri komplike apandisitleri tahmin edebilir. CRP düzeyi ve hiponatreminin varlığı perfore apandisit tanısında lökosit sayısından daha belirleyici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, C-reaktif protein, hiponatremi, perfore apandisit

Tam Metin (İngilizce)