Özgün Araştırma

Serum Mindin, Nephrin and Podocalyxin Levels in Patients with Type 1 Diabetes: Are These New Markers to Detect the Development of Nephropathy?

10.4274/jcp.2022.34635

  • Irmak Tanal Şambel
  • Erdal Eren
  • Cengiz Bozyigit
  • Emre Sarandöl

Gönderim Tarihi: 21.02.2022 Kabul Tarihi: 01.06.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):147-154

Giriş:

Tip 1 diabetes mellitus (DM) mutlak insülin eksikliği ile gelişen kronik bir hastalıktır. DM yüksek mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilen kronik komplikasyonlarla seyreder. Bu çalışmada serum mindin nefrin (NPHS1) ve podokaliksin (PODXL) düzeylerinin tip 1 DM hastalarında nefropatinin erken dönemde saptanmasında yararlı bir biyobelirteç olup olamayacağını ve serum mindin, PODXL, nefrin düzeyleri ile serum hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyleri ve 24 saatlik idrarda albümin atılım düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

Tip 1 DM tanısı almış hastaların serum mindin, PODXL, nefrin düzeylerini çalıştık. Hasta grubu olarak tip 1 DM tanısı almış pubertal evredeki 40 hasta; kontrol grubu olarak pubertal evredeki ek bilinen hastalığı olmayan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Serum mindin, PODXL, nefrin düzeyleri ELISA kitleri kullanılarak ölçüldü. DM grubunda yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, takip süresi ve HbA1c düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular:

Kontrol ve hasta grubunun serum mindin düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,053). Hasta grubunun serum nefrin ve PODXL düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p=0,016; p=0,014).

Sonuç:

Serum nefrin ve PODXL düzeylerini hasta grubunda düşük olarak saptadık. Bu belirteçlerin idrarla atılıyor olmaları ve serum düzeylerinin düşük olması diyabetik nefropatinin gelişimi için ilerde sensitif belirteçler olabileceğini bize gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, mindin, podokaliksin, nefrin, diyabetik nefropati

Tam Metin (İngilizce)