Olgu Sunumu

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kiz Olgu Sunumu - POSTER: 13

  • Ayper Somer
  • Betül Özçelik
  • Melike Keser
  • Nevin Hatipoglu
  • Nuran Salman
  • Isik Yalçin

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

11 yasinda kiz hasta boyunda sislik sikâyetiyle basvurdu. 2,5 ay önce multipl olan servikal LAPlerinden drenaj ve eksizyon yapildigi, kültürlerinde üreme olmadigi, ampisillin/sulbaktam tedavisine ragmen ates, halsizlik, kilo kaybi ve boyunda sislik sikâyetlerinin gerilemedigi ögrenildi. Özgeçmisinde özellik yoktu. Enistede aktif tüberküloz mevcuttu. FM. bilateral, agrili, fluktuasyon veren, multipl servikal lenfadenopati, solukluk ve büyüme geriligi disinda normaldi. BCG skari mevcuttu. Servikal USG.de yaygin kistik dejenere lenf nodlari, toraks BTde; posterior servikal zincirde ve retrofarengial bölgede santrali nekrotik lenf nodlari, üst torakal kemik yapilarda heterojenite ve anterioru destrükte eden santrali nekroze kitle, sol akcigerde çok sayida subplevral ve bir adet diyafragmatik nodül, sag lob posterobazalinde mmlik nodül, sag akciger apekste periferik yerlesimli infiltrasyon saptandi. Hastaya sol ön servikal lenfadenopati eksizyonu ve drenaji yapildi. Kültürler, gram ve EZN boyamada özellik yoktu. Maligniteye yönelik incelemeler negatifti. Klindamisin tedavisi ayaktan 3 haftaya tamamlanan hastanin ates disinda sikâyetlerinde gerileme olmadi. Kontrolde FM.de retrofarenkste bulging yapan kitle saptandi, boyun MRinda retrofarengeal apse, alt servikal, üst dorsal vertebrada osteomyeliti düsündüren bulgular, üst dorsal bölgede paravertebral uzanim gösteren yogun inflamasyonla uyumlu yumusak doku komponenti, internal yapisinda mmlik çapli abse formasyonlari, SKM kas altinda apse izlendi. Bu arada sonucu alinan LAP patolojisinde nekrotizan granülomatöz lenfadenit, nekrotizan kronik granülomatöz iltihap saptandi. PPD tekrarinda kokart belirtisi gözlendi. INH, RF, PZA, STM baslandi. Retrofarengeal ve SKM kas altindaki apseler bosaltildi, sag trapezius kas altindaki lenf nodu eksize edildi. Patolojisi granülomatöz iltihap ile uyumlu idi, üreme saptanmadi. Tedaviye baslandiktan sonra hasta bir haftada üç kilo aldi ve tekrar abse koleksiyonu, lenfadenopati saptanmadi. Tedavi bir yila tamamlandi, komplikasyon gelismedi.