Özgün Araştırma

The Assessment of Factors Related to Family Life in Children with Cerebral Palsy

10.4274/jcp.2022.48802

  • Kamile Uzun Akkaya
  • Sabiha Bezgin
  • Bülent Elbasan

Gönderim Tarihi: 06.10.2021 Kabul Tarihi: 09.01.2022 J Curr Pediatr 2022;20(1):70-77

Giriş:

Serebral palsili (SP) çocuklarda pek çok kalıcı problem bir arada görülebilmektedir. Bu nedenle yaşam boyu bakıma ihtiyaç duyarlar ve SP’li çocukların aile yaşamlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, SP’li çocukların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeyi, motor fonksiyon seviyeleri, SP tipi ile aile içindeki duygusal durum, birlikte yapılan aktiviteler, kendine zaman ayırma ve aile uyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 4-18 yaş arasında SP tanısı almış 216 çocuk dahil edildi. Çocukların WeeFIM değerleri, motor fonksiyon seviyeleri, kardeş sayısı ile CHQ-PF50’nin ebeveynler üzerindeki emosyonel etki, ebeveyn üzerindeki zaman etkisi, aile aktiviteleri ve aile uyumu bölümleri arasındaki ilişki incelendi. SP tipinin aile yaşamına etkileri araştırıldı.

Bulgular:

WeeFIM ve kardeş sayısı ile CHQ-PF50 değerleri arasında pozitif yönde ve zayıf bir korelasyon gözlendi (p<0,05). Motor fonksiyon seviyeleri ile ebeveyn üzerindeki zaman etkisi arasında negatif yönde ve zayıf bir korelasyon olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç:

SP’li çocukların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeylerinin artmasıyla aile yaşamının olumlu yönde etkilendiği sonucuna varıldı. SP’li çocukların motor fonksiyon seviyeleri kötüleştikçe ailelerin zaman yönetimi konusunda olumsuz yönde etkilendiği belirlendi. SP’li bireylerin kardeş sahibi olmalarının da aile yaşantısına pozitif katkıları olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, günlük yaşam aktiviteleri, aile, çocuk

Tam Metin (İngilizce)