Özgün Araştırma

The Correlation Between Adherence to Mediterranean Diet and HOMA-IR in Children and Adolescents

10.4274/jcp.2022.59251

  • Esra Tunçer
  • Alev Keser
  • Emine Nüket Ünsal
  • Sevinç Odabaşı Güneş
  • Onur Akın

Gönderim Tarihi: 07.09.2021 Kabul Tarihi: 08.05.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):188-196

Giriş:

Günümüzde, çocukların obezojenik ortama maruz kalması erken dönemde obezite ve insülin direncine yol açabilmektedir. Ancak, Akdeniz diyetine uyumun artmasıyla obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskinin azalabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışma, çocuk ve adolesanlarda insülin direnci ile Akdeniz Diyet Kalite İndeksi (KIDMED) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Yaş ortalamaları 11,6±3,17 yıl olan 174 çocuk ve adolesan (%35,6 erkek, %64,4 kız) çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler, bireylerin sosyo-demografik bilgilerini, antropometrik ölçümlerini, KIDMED ve 24 saatlik besin tüketim kayıtlarını içeren anket formu ile toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre katılımcıların beden kütle indeksi z-skorları değerlendirilmiş ve katılımcılar normal ağırlıklı (%29,9), fazla kilolu (%23,6) ve obez (%46,5) olarak üç gruba ayrılmıştır.

Bulgular:

Normal ağırlıklı bireylerin KIDMED puanı ortalaması 5,7±2,62 puan, fazla kiloluların 5,4±2,39 puan, obezite grubunda 4,6±2,70 puandır ve obezite grubunun normal ağırlıklılara kıyasla KIDMED puan ortalaması anlamlı olarak daha düşüktür (p<0,05). Ayrıca, insülin direnci olanların ortalama KIDMED puanı (4,3±2,72), insülin direnci olmayanlardan (5,4±2,57) daha düşüktür (p<0,05). Katılımcıların KIDMED puanları ile insülin direncinin homeostatik modeli değerlendirmesi değeri arasında negatif yönlü, orta düzeyde, anlamlı ilişki saptanmıştır (r:-0,338; p<0,001).

Sonuç:

Akdeniz diyetine uyum düzeyinin düşük olması insülin direnci gelişme riski ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Akdeniz diyeti, insülin direnci, pediatrik obezite

Tam Metin (İngilizce)