Özgün Araştırma

The Effect of House Dust Mite Immunotherapy on Quality of Life and Symptom Scores in Patients with Allergic Rhinitis

10.4274/jcp.2023.79106

  • Uğur Altaş
  • Ayşen Çetemen
  • Zeynep Meva Altaş
  • Fatih Çiçek
  • Mehmet Yaşar Özkars

Gönderim Tarihi: 20.01.2023 Kabul Tarihi: 07.04.2023 J Curr Pediatr 2023;21(2):107-113

Giriş:

Çalışmamızda alerjen spesifik subkütan immünoterapi (SKİT) tedavisi uygulanan hastaların tedavi sonrası klinik bulgularının ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza çocuk alerji ve immünoloji bilim dalında 2022 yılı Ekim ayında SKİT uygulanan, ev tozu akarı alerjisi olan, sadece alerjik rinit tanılı veya alerjik rinit ile astım birlikteliği gösteren 39 çocuk hasta dahil edilmiştir. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, laboratuvar parametreleri, klinik bulguları değerlendirilmiştir. Spesifik immünoterapi tedavisi sonrası hastalık semptomlarının kantitatif olarak değerlendirilebilmesi için Görsel Analog Ölçeği (VAS) ve Rinokonjonktivit Skorlama Sistemi (RCSS) kullanılmıştır. Hastalığa bağlı yaşam kalitesi ise Pediatrik Rinokonjunktivit Yaşam Kalitesi Anketi (PRQLQ) anketi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışma kapsamında değerlendirilen 39 çocuk hastanın 33’ü (%84,6) alerjik rinit tanılı iken 6’sı (%15,4) astım ve alerjik rinit tanılıydı. Hastaların %66,7’si (n=26) erkekti. Medyan yaş 10 yıldı (6.0-17.0). Hastalara uygulanan toplam SKİT enjeksiyon sayısının hastaların VAS, RCSS ve PRQLQ skorları ile ilişkisi değerlendirildi. Tüm puanlar ile orta-güçlü negatif korelasyon görüldü. RCSS oküler-kızarıklık alt puanı hariç tüm korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Sonuç:

Subkütan immünoterapi tedavisinin daha ileri dönemlerinde olan hastaların klinik bulgularının şiddeti daha düşük iken yaşam kaliteleri daha yüksektir. Bu bulgular; alerjik rinit tanılı hastaların klinik bulgularının şiddetinin SKİT tedavisi süresince azaldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, subkütan immünoterapi tedavisi, yaşam kalitesi

Tam Metin (İngilizce)