Özgün Araştırma

Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile İzlenmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2018.0022

  • Ensar Duras
  • Diğdem Bezen
  • Ozan Özkaya
  • Hasan Dursun

J Curr Pediatr 2018;16(2):72-85

GİRİŞ ve AMAÇ:

Kronik hastalıklarda yaşam kalitesi düzeyi çok önemlidir. Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi düzeyinin saptanması, aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklara göre kıyaslama yapılması ve bu sonuçların, çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çalışmaya tip 1 diyabetes mellitus tanısı ile takip edilen 4-16 yaş arası 45 çocuk ve genel pediatri polikliniğine başvuran benzer demografik özelliklere sahip, 4-16 yaş arası 45 sağlıklı çocuk dahil edildi. Tüm çocuklara sosyodemografik form ve Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (KINDL) uygulandı.

BULGULAR:

Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocukların toplam yaşam kalitesi puanı 73,9 ± 9,1 olarak bulunurken, kontrol grubundaki çocukların ki 81,7 ± 10,2 olarak bulundu (p=0,000). Yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutlarının karşılaştırılmasında, 8-12 yaş arası tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocukların duygusal iyilik, özsaygı, arkadaş ve okul alt boyut puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (sırasıyla p=0,032, p=0,041, p=0,047, p=0,029). On üç-16 yaş grubunda ise ölçek alt gruplarından yalnızca arkadaş boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı fark saptandı (p=0,043).

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocukların yaşam kalitesi düzeyleri sağlıklı çocuklara göre belirgin derecede düşük bulundu. Bu çocukların yaşam kalitelerinin iyileştirilebilmesi için tanı anından itibaren psikososyal destek sağlanmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, diyabet, adölesan, yaşam kalite