Orjinal Makale

Tip 1 Diyabetli Ailelerin “Flash Glucose Monitoring” Deneyimleri

10.4274/jcp.2017.0026

  • Erdal Eren
  • Ömer Tarım

J Curr Pediatr 2017;15(3):52-59

Amaç:

Tip 1 diyabetli birey ve ailelerin teknolojik cihazlara ilgisi giderek artmaktadır. Devamlı kan şeker takibinin ailelerde oluşturduğu güven ve rahatlıktan dolayı ülkemizde piyasaya sürülmese de “Freestyle Libre (Abbott)” isimli cihazın kullanımında artış dikkati çekmektedir. Burada cihazını kullanan diyabetik bireylerin verileri, ailelerin cihaz ile ilgili tecrübe, memnuniyet ve sorunları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Diyabetli ailelerin oluşturduğu sosyal platformdaki toplulukta, web tabanlı bir anket ile değerlendirme yapıldı. Anket, diyabetiklerin yaş, cinsiyet, ortalama Hba1c, diyabetin süresi gibi soruların yanında cihaz ile ilgili farklı soruları içeriyordu. Anket anne ve/veya babalar tarafınca dolduruldu. Tekrar yanıtlar, eksik veriler, 18 yaş üstü bireyler çalışmadan çıkarıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 72 olgunun ortalama yaşı 8,29 yıl olup, %42’si erkekti. Diyabet süresi 2,6 yıl, son HbA1c ortalaması %7,27 saptandı. Cihazın ortalama 5,6 ay (15 gün-19 ay) süreyle kullanıldığı dikkati çekti. Aileler cihazı, internet (%62), arkadaş (%23,9), doktor (%9,9) ve akrabalarından (%4,2) öğrenmişlerdi. “Cihazı parmak ucu kan şeker ölçümü ile teyit ediyor musunuz?” sorusuna %70,8 evet bazen, %27,8 “evet sıklıkla”, %1,4 “hayır” yanıtı verildi. “Cihaz kullanımından sonra Hba1c veya kan şeker izleminde düzelme oldu mu?” sorusuna %73,6 “evet oldu”, %23,6 “hayır aynı seyretti” yanıtı alındı. Ailelerin %96’si cihazın hayatlarını kolaylaştırdığını, yaklaşık %97’si diğer ailelere bu cihazı tavsiye ettiklerini bildirdi.

Sonuç:

Tip 1 diyabetin tedavisinin kesin çözüme ulaşmaması nedeniyle insülin tedavi ve kan şekeri ölçümünde, aileler çocuklarının daha rahat edebileceği teknolojik cihazlara yönlenmektedir. Cihazın yüksek ve düşük kan glukoz değerlerinde güvenilirliği ile ilgili çeşitli endişeleri olsa da kullanım kolaylığı ve pratikliğinden dolayı memnuniyet artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, çocuk, devamlı kan şeker izlemi, flash glukoz izlemi