Özgün Araştırma

Türk Anneler Arasında Sadece Anne Sütüyle Besleme Süresi, Emzirmenin Devamı ve İlişkili Faktörler: Türkiye, Konya’da Bir Bebek Dostu Hastane Çalışması

10.4274/jcp.2021.0025

  • Esma Keleş Alp

Gönderim Tarihi: 18.01.2021 Kabul Tarihi: 25.04.2021 J Curr Pediatr 2021;19(2):193-202

Giriş:

Bir toplumda, sadece anne sütü ile besleme süresi ve bunun devam ettirilmesine ilişkin faktörlerin belirlenmesi ve anlaşılması, anne sütü ile besleme süresini iyileştirmeye yönelik müdahalelerin planlanması açısından hayati önem taşır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin orta bölgesindeki annelerin sadece anne sütüyle besleme süresi ve toplam devam eden emzirme süresi ile ilişkili faktörleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya alınan kadın ve çocukların sosyo-demografik özellikleri ve emzirme alışkanlıklarını içeren bir anket formu kullanılmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 1041 anne dahil edildi. Sadece anne sütüyle besleme süresi ve toplam devam eden emzirme süresi sırasıyla 5,45±1,98 ay ve 17,56±8,17 ay olarak bulundu. Diğer taraftan, annelerin çoğu (%74,9) çocuklarını 6 aydan fazla anne sütüyle beslerken, annelerin yalnızca %35’i 24 ay boyunca emzirmeye devam etmişti. Mevcut çalışma; ilk beslenme türü, analık yaşı (30-40 yaş), sosyoekonomik durum, tek çocuk doğum ve emzirmenin faydaları hakkında bilgi kaynağı olarak doktor/hemşirenin olmasının 6 ay≤ sadece anne sütüyle beslenme süresi ile kuvvetli olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, genç anneler (20-30 yaş), primiparlar, ilk besin olarak anne sütü verilmesi, düşük eğitim düzeyi, düşük sosyoekonomik durum, çekirdek aile durumu ve emzirmenin faydaları hakkında bilgi kaynağı olarak doktor/hemşirenin olmasının 24 ay≤ toplam emzirme süresi ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur.

Sonuç:

Belirli faktörler, sadece anne sütüyle besleme süresi ve emzirmenin devamı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle emzirme süresini iyileştirmek için belirlenen faktörler üzerinde çalışılarak toplum temelli öneriler hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sadece anne sütüyle besleme, ilişkili faktörler, emzirmeye devam edilmesi, toplum, ülke

Tam Metin (İngilizce)