Özgün Araştırma

Turner Sendromlu Ergenlerin Multidisipliner Yaklaşımla Psikometrik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

10.4274/jcp.2021.04864

  • Burak Karakök
  • Devrim Akdemir
  • Sıddıka Yalçın
  • Hacer Seniz Özusta
  • Gülen Eda Utine
  • Özlem Doğan
  • Pelin Özlem Şimşek Kiper
  • Gizem Ürel Demir

Gönderim Tarihi: 26.02.2021 Kabul Tarihi: 21.10.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):363-372

Giriş:

Bu çalışmanın amacı, TS olan ergenler ile kısa boylu ve normal karyotipi olan benzer yaştaki ergenleri nörobilişsel ve psikososyal olarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya TS olan yedi hasta ile kısa boylu ve normal karyotipi olan yedi hasta dahil edilmiştir. Eşlik eden psikopatolojiler, bilişsel işlevsellik, yaşam kalitesi, benlik saygısı, empatik eğilimler, zihinselleştirme becerileri ve baş etme stratejileri araştırılmıştır.

Bulgular:

Kısa boylu ergenlerde anksiyete ve davranım problemleri daha yüksek olmasına karşın, eşlik eden psikopatolojiler, sosyal biliş becerileri, yaşam kalitesi, benlik saygısı ve başetme stratejileri açısından TS olan ergenler ile kısa boylu ergenler arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, TS olan ergenlerin bilişsel işlevlerinin hem kısa boylu ergenlere hem de toplum örneklemine göre daha düşük olduğu bulunmuştur.

Sonuç:

Bu ön çalışmaya göre, ileride gelişebilecek olumsuz sonuçları önlemek için TS’li hastalar anksiyete / davranış sorunları ve bilişsel işlevler açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Turner syndrome, psychopathology, psychosocial characteristics, cognitive functioning, short stature

Tam Metin (İngilizce)